Onderwijs

Goed onderwijs is het fundament onder een gezonde en rechtvaardige samenleving. Twaalf jaar lang heeft de PvdA een onderwijswethouder mogen leveren. In deze periode is het gezicht van het onderwijs in Tilburg totaal veranderd.

Ons standpunt

  • Wij gaan Tilburgse scholen omvormen tot Integrale Kindcentra: centrale plekken in de wijk waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor onderwijs en vrije tijd. Kinderdagverblijf, peuterspeelzalen, voor- en naschoolse opvang en scholen komen er onder één dak.
  • Wij willen Tilburgse kinderen voorbereiden op de kennissamenleving van de 21ste eeuw. Dat moet herkenbaar terug te vinden zijn in lesprogramma’s.
  • Wij willen een krachtige koppeling van bedrijfsleven aan het beroepsonderwijs.
  • Wij willen meer middelen voor volwasseneducatie (gericht op sociale vaardigheden en arbeidsmarktparticipatie).
  • Wij brengen het hoger onderwijs naar het centrum van de stad onder meer door een mensa te realiseren  en door gratis WiFi aan te bieden.
Tilburger wordt slimmer

Goed onderwijs is het fundament onder een gezonde en rechtvaardige samenleving. Onderwijs is de sleutel tot gelijke kansen. Twaalf jaar lang heeft de PvdA een onderwijswethouder mogen leveren. In deze periode is het gezicht van het onderwijs in Tilburg totaal veranderd. Twaalf jaar geleden kwam het nog regelmatig voor dat extra begeleiding voor kinderen noodgedwongen moest plaatsvinden in de toiletruimten. Nu beschikt het Tilburgse onderwijs over uitstekende voorzieningen.

Het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking stijgt jaar in jaar uit. Tilburg wordt dus steeds slimmer. En daarmee aantrekkelijker voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Zodoende krijgen werkzoekenden en werknemers steeds betere kansen op de arbeidsmarkt.

Goed onderwijs is belangrijk voor jongeren. Met een stevige kwalificatie hebben ze meer kans op de arbeidsmarkt, en kunnen ze hun leven zelf vormgeven. We zijn dan ook blij dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters flink is gedaald.

De toekomst van onze kinderen

Ons onderwijsbeleid is heel succesvol geweest, maar er blijft werk aan de winkel. De maatschappij verandert voortdurend en wij moeten daarin mee. Kinderen worden opgeleid voor een toekomst die onbekend is. 80% van de leerlingen die nu primair onderwijs volgt, zal een beroep gaan uitoefenen dat we nu nog niet kennen.

Wat moeten onze huidige leerlingen straks kunnen? Over één punt is iedereen het eens: het is niet genoeg om goed met computers te kunnen omgaan en handig zijn met nieuwe media. Belangrijke vaardigheden zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, productiviteit, en problemen kunnen oplossen. En daarnaast ook communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, en andere sociale vaardigheden. Veel van deze competenties zijn nu goed in beeld, maar helaas vinden we ze niet altijd terug in de lesdoelen van het huidige (basis-)onderwijs.

Veel kinderen beschikken over talenten voor muziek of sport. De PvdA vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Traditioneel gaan kinderen vanaf hun vierde levensjaar naar school. Inmiddels weten we dat er dan soms al forse achterstanden kunnen zijn. Het is van belang om deze achterstanden zo vroeg mogelijk te ontdekken. Daarvoor is nodig dat ouders en scholen stevig met elkaar verbonden zijn. De gemeente kan hier een rol in spelen door ouders daarbij extra begeleiding te geven. De voorschoolse educatie en naschoolse opvang  spelen een sleutelrol. De PvdA wil dat alle kinderen eerlijke kansen krijgen, ongeacht hun afkomst of sociaal milieu. Daarom willen we onze scholen en kinderopvang omvormen tot Integrale KindCentra. Dit zijn centrale plekken in de wijk waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor onderwijs en vrije tijd. Kinderopvang, peuterspeelzalen, voor- en naschoolse opvang en scholen komen er onder één dak.

Opvoeding en opleiding zijn in de praktijk verweven. Het is daarom van groot belang dat ouders ook in het voortgezet onderwijs betrokken blijven bij het wel en wee van hun kind.

Onderwijs verbinden met ondernemers

In het beroepsonderwijs wordt de driehoek kind-ouder-school uitgebreid met het bedrijfsleven. Jongeren zouden op jonge leeftijd al mee moeten kunnen draaien in ondernemingen. Daarom willen we een stad zijn waar voor iedere jongere een goede stageplaats beschikbaar is.

Wij streven naar een duurzame relatie tussen jongeren en bedrijfsleven. Op dit moment lopen jongeren en bedrijven tegen regelgeving aan, waardoor de samenwerking vaak moeizaam verloopt. Dit is ongewenst; wanneer een bedrijf jongeren een leer-werktraject wil aanbieden, mogen regeltjes geen belemmering vormen.

Tilburg studentenstad

Wij zijn een populaire studentenstad. Tilburg is de voordeligste stad om te studeren, het heeft de aantrekkelijkste voorzieningen en uitstekende onderwijsinstellingen. De universiteit en hogescholen moeten goed bereikbaar zijn en beschikken over de beste faciliteiten.

We zijn trots op onze scholen en hun studenten. We zijn een onderwijsstad, en dat willen we meer zichtbaar maken. Daarom willen we het hoger onderwijs naar het centrum halen. Voor de studenten die niet dagelijks op de campus te vinden zijn, dienen er goede voorzieningen in de binnenstad te zijn. Daarom willen wij dat de nieuwe bibliotheek in het centrum over voldoende studieplekken beschikt, en in het centrum moet gratis wifi beschikbaar zijn.

Leven lang ontwikkelen

Onderwijs, ontwikkelen en leren zijn geen zaken van jongeren alleen. Iedereen moet blijven werken om zijn kennis en vaardigheden op peil te houden. Het is de manier om de ervaren ‘oudere’ Tilburgers kansen te bieden op de ongedeelde arbeidsmarkt. Hun kennis en ervaring mag niet zomaar verloren gaan. Daarom willen we meer middelen voor volwasseneducatie.

Nieuwsberichten over Onderwijs

Hoe zit het met de 140 sociale huurwoningen van Talentsquare 2?

door Bea Mieris op 19 juli 2017

De bouw van de sociale woontoren Talent Square 2 in Tilburg gaat waarschijnlijk niet door. De PvdA fractie maakt zich daar zorgen over. Gaan het college en de woningbouwcorporaties de taakstelling van de bouw van 800 betaalbare woningen uiterlijk in 2020 wel halen? Talent Square 2 zou plaats bieden aan 140 sociale huurwoningen in het spoorzonegebied van

lees verder »

Stad in steigers, balans is zoek

door Yusuf Celik op 5 juli 2017

Woensdagavond 5 juli 2017 presenteert fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg het plan om een nieuw Fonds Sociaal Domein in te richten. Dit fonds wordt gevoed met een bedrag van € 10.900.000,– als het voorstel van de PvdA wordt overgenomen. In de jaarafrekening over 2016 blijft € 23,6 miljoen over en daarmee is Tilburg

lees verder »

Een stadsmensa in de Spoorzone

door Bea Mieris op 11 april 2017

Gisteren is een PvdA motie over de wenselijkheid van een stadsmensa in de Spoorzone door het college overgenomen. Deze lang gekoesterde wens van de Studentenraad in Tilburg is hiermee nieuw leven ingeblazen.

lees verder »

Waar staat de PvdA voor? Een verbonden samenleving

door Yusuf Celik op 9 maart 2017

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap. Het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld. De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste

lees verder »

Geef Tilburgers meer droomruimte!

door Yusuf Celik op 7 november 2016

Op 7 november vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad in Tilburg. De onderstaande tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Yusuf Celik. Dames en heren, ik ben vereerd. Ik ben vereerd dat ik voor u mag staan om een stem te mogen geven aan de Tilburgse sociaal democratie. Een stem die nog altijd diepgeworteld en

lees verder »

Gezocht: fractiemedewerker

door Auke Blaauwbroek op 17 augustus 2016

Samen vooruit. Help je ons dat te bereiken? De PvdA afdeling Tilburg is op zoek naar een fractie en campagnemedewerker. Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in alle gemeenten van Nederland. Op weg naar deze verkiezingen wenst de fractie ondersteund te worden door een medewerker, zowel voor reguliere werkzaamheden als campagnewerkzaamheden. Lees hier

lees verder »

Reactie op perspectiefnota 2017

door Auke Blaauwbroek op 15 juli 2016

Voorzitter, dit College van B&W blijft ernstig in gebreke waar het gaat om een juiste informatievoorziening aan de Raad. Daar waar we vroeger de najaarsrapportage hadden als instrument in de P&C-cyclus om de lopende begroting van 2016 bij te stellen, hebben we met deze perspectiefnota en tussenrapportage enerzijds een ronkend verhaal dat vooruitloopt op de

lees verder »

Gesprek met de stad over migratie

door Auke Blaauwbroek op 28 januari 2016

Er is veel bezorgdheid rond de komst van migranten, dit keer vooral vluchtelingen en asielzoekers. Hun komst stelt ons als stad voor veel uitdagingen. Hoe houden we onze basisvoorzieningen op orde voor hen die hier al langer of korter zijn en hoe maken we ook ruimte voor hen die hier een nieuw leven willen opbouwen?

lees verder »

Fietstunnel onder Ringbaan Zuid

door Bea Mieris op 9 januari 2016

Met de komst van het Vakcollege en een nieuw gebouw voor Fontys gaat het aantal leerlingen in het Stappegoorgebied verder toenemen. De PvdA fractie vindt het wenselijk dat leerlingen en studenten zoveel mogelijk op de fiets naar school komen. In een motie is het college opgeroepen om te onderzoeken hoe het fietsnetwerk in de richting van

lees verder »

Sofie/Fractie PvdA Tilburg en de begroting vd Gemeente Tilburg 2016.

door op 13 november 2015

Om een uur begint dag twee van de begrotingsbehandeling. Voor vandaag zijn er moties en amendementen ingediend, waarover gedebatteerd en gestemd wordt. We beginnen met alle moties die horen bij de commissie sociale stijging. Orkun en ik mogen meteen aan het werk dus. Het begin is wat rommelig: wethouder Kokke leest dat LST de moties

lees verder »

Spreektekst PvdA Tilburg Begrotingsbehandeling 2016

door Auke Blaauwbroek op 9 november 2015

Voorzitter, het huidige college is nu ruim 1,5 jaar aan het werk en dan denk je dat ze inmiddels lekker zijn opgeschoten met het verwezenlijken van hun coalitieprogramma. Niets is minder waar, het beeld van dit College is flets, de nieuwe plannen die ze presenteren zijn geschreven op vloeipapier, je kijkt er zo door heen.

lees verder »

Bijdrage PvdA Perspectiefnota 2016

door Auke Blaauwbroek op 5 juni 2015

Voorzitter, wij zijn vanavond bijeen om de Perspectiefnota 2016 met elkaar te bespreken en goed te keuren. Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: wij maken ernstig bezwaar tegen de inhoud van deze nota en zullen dan straks ook een motie indienen om het College de mogelijkheid te bieden om met een

lees verder »