Yusuf Celik

Raadslid
Fractievoorzitter, woordvoerder: sport, veiligheid, parkeren, fysieke leefomgeving, sociale leefomgeving en duurzaamheid, groen in de stad en dierenwelzijn.
Themacommissies: Leefbaarheid en Bestuur

Mijn naam is Yusuf Celik (32 jaar). Ik ben raadslid voor de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze dochter woon ik in de mooiste straat van Tilburg; de Sumatrastraat (bomen of geen bomen). Op 18 jarige leeftijd ben ik vanuit Enschede verhuisd om te studeren  hier in Tilburg.

De verkiezingsavond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 vormde voor mij het startpunt voor mijn actieve lidmaatschap van de PvdA. We verloren dik en onze idealen werden sterk in twijfel getrokken. Juist die idealen deden en doen mij veel. Als zoon van een Turkse gastarbeider heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk integratie, de verzorgingsstaat en solidariteit kunnen zijn. Deze uitgangspunten zorgen dat iedereen een meer gelijke kans heeft op een goed leven. Ik heb de kansen die mij geboden werden met beide handen aangegrepen en er iets van gemaakt. Nu is het tijd om zelf een steentje bij te dragen aan deze idealen, door mij in te zetten voor een sterke partij en een mooier en eerlijker Tilburg.

Een van de grootste uitdagingen de komende raadsperiode vormt de overheveling van taken van het rijk naar de gemeente. De zogenaamde ‘transitie’ van werk, jeugdzorg en zorg & welzijn biedt volop mogelijkheden voor de gemeenteraad om de kloof tussen overheid en burger te verkleinen en de bureaucratie te verminderen. Ware het niet dat deze taken met een bezuiniging worden overgeheveld. Dat houdt in dat de gemeenteraad en wij als sociaaldemocraten een keuze moeten maken welke taken we minder of helemaal niet meer gaan doen. Bestuurders dragen in dit verband ‘burgerkracht’ en ‘zelf organiserend vermogen’ veelvuldig als oplossing aan, maar als we niet oppassen zal vanuit deze argumentatie het systeem oneerlijker in plaats van eerlijker worden. Ik kijk er naar uit om, samen met onze fractie en alle andere betrokken collega fracties, de overheveling zo goed en sociaal mogelijk in Tilburg te realiseren.

Mijn passie is de sport. In de politiek wil ik me daar ook sterk voor maken. Sport verbroedert. Sport heeft positieve gezondheidseffecten. Sport maakt dat mensen meedoen. Kortom, sport heeft belangrijke maatschappelijke waarden in zich. Iedereen die wil sporten moet kunnen sporten. Geld of een beperking moet er niet toe doen, met name bij de jeugd. Immers, jong een gezonde leefstijl aangeleerd is oud gedaan. Sportvereniging vormen het fundament waarop deze sportbeoefening en gezonde leefstijl kan plaatsvinden en ontwikkelen. Sportverenigingen verdienen extra aandacht en ondersteuning. Ook de toenemende agressie en een veilig sportklimaat vormen grote uitdagingen. De voetbalverenigingen hebben in Tilburg het initiatief ‘Positief Voetbal Klimaat’ opgezet. Wat mij betreft een mooi voorbeeld, ook voor andere takken van sport.

Namens de PvdA neem ik zitting in de commissie Leefbaarheid. In deze commissie wordt onder anderen gesproken over wijken, veiligheid, sport, duurzaamheid, verkeer, groen in de stad en dierenwelzijn. Mijn rol in de commissie is dat ik het nieuwe College kritisch volg bij de uitvoering van haar coalitieakkoord en dat ik constructieve voorstellen aandraag om de stad nog beter en leefbaarder te maken.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-23331817 of e-mail: yusufcelik@raadtilburg.nl

College presenteert vrijblijvende energievisie

door Yusuf Celik op 4 september 2017

Klimaatverandering is een feit. We hebben allen de verantwoordelijk om het tij te keren. Zowel als individu, gezin, bedrijfsleven, als landelijke overheid en dus zeker ook als lokale overheid. We moeten samen veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.  Ook om onze afhankelijkheid van fossiele brandstof te verminderen. Met de import van fossiele brandstoffen

lees verder »

Stad in steigers, balans is zoek

door Yusuf Celik op 5 juli 2017

Woensdagavond 5 juli 2017 presenteert fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg het plan om een nieuw Fonds Sociaal Domein in te richten. Dit fonds wordt gevoed met een bedrag van € 10.900.000,– als het voorstel van de PvdA wordt overgenomen. In de jaarafrekening over 2016 blijft € 23,6 miljoen over en daarmee is Tilburg

lees verder »

Tilburg niet alleen voor ‘happy few’

door Yusuf Celik op 25 mei 2017

Kunnen dubbeltjes nog kwartjes worden in Tilburg Noord? Bepaalt het postcodegebied waar je als kind geboren bent je toekomst? Tel je nog wel mee als je het dan niet gemaakt hebt, geen baan hebt, ziek thuis zit, of in armoede leeft? Gelijke kansen, rechtvaardigheid en solidariteit zijn idealen waarvan wordt beweerd dat zij, net als

lees verder »

Winst of verlies? Luister en leer!

door Yusuf Celik op 6 april 2017

De Partij van de Arbeid heeft op 15 maart bij de landelijke verkiezingen een dreun van de kiezer gehad. Dat is flink balen, maar een dergelijke correctie kan ook een opmaat zijn voor de noodzakelijke bezinning, vernieuwing en verjonging. In Tilburg hebben we een afdeling en fractie die als voorbeeld kan dienen voor het landelijke

lees verder »

Nu vooruit met het klimaatplan!

door Yusuf Celik op 3 april 2017

Vorig jaar kreeg je als PvdA’er in de raad toch goede zin in de toekomst. Onze motie om te komen tot een lokaal klimaatplan werd met een meerderheid aangenomen. Het Tilburgse klimaatplan dreigt nu, met het ‘vooruit’-schuiven van de behandeling naar eind juni, te sneuvelen.

lees verder »

Alternatief voor digitale bezoekersapp parkeren

door Yusuf Celik op 30 maart 2017

De PvdA-fractie heeft op 31 oktober van het afgelopen jaar het onderwerp ‘Digitale bezoekerspas parkeren’ voor bespreking geagendeerd in de commissie Leefbaarheid van de gemeenteraad. Inmiddels is bekend dat het college maatregelen heeft getroffen om de PvdA en bewoners tegemoet te komen. Daar is de fractie blij mee. Aanleiding voor de agendering was dat de PvdA

lees verder »

Waar staat de PvdA voor? Een verbonden samenleving

door Yusuf Celik op 9 maart 2017

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap. Het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld. De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste

lees verder »

Column ‘avondje zorg, zorgen van Tilburgers’

door Yusuf Celik op 24 februari 2017

– Geïnspireerd op Nico Dijkshoorn – Avondje zorg. Over zorgen van Tilburgers Over systemen en werkelijkheid Maatwerk en zicht hebben op mensen, Ook zicht hebben op de Toegang Wat kost een naambordje Om de Toegang toegankelijk te maken Hebben we niet gewoon toegankelijke Jacquelines nodig Jeugd heeft Toegang via Jacqueline, Senioren hebben Toegang via Rita Hebben vrijwilligers

lees verder »

Brigade Tilburg Werkt krijgt steun!

door Yusuf Celik op 12 februari 2017

Fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg heeft op vrijdag 9 december, aan de balie van Werk en Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan, zijn plan ‘Brigade Tilburg Werkt’ aangeboden om 200 langdurig werklozen aan het werk te helpen. De Brigade Tilburg Werkt zet in op extra; conciërges in het onderwijs, toezicht en onderhoud van de openbare ruimte, ouderenzorg, ondersteuning van sportverenigingen en toezicht op sport en speelplekken.

lees verder »

PvdA Tilburg pleit voor inzet extra conciërges, toezichthouders en verzorgers

door Yusuf Celik op 9 december 2016

Fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg heeft op vrijdag 9 december, aan de balie van Werk en Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan, zijn plan ‘Brigade Tilburg Werkt’ aangeboden om 200 langdurig werklozen aan het werk te helpen. De Brigade Tilburg Werkt zet in op extra; conciërges in het onderwijs, toezicht en onderhoud van de

lees verder »

Geef Tilburgers meer droomruimte!

door Yusuf Celik op 7 november 2016

Op 7 november vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad in Tilburg. De onderstaande tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Yusuf Celik. Dames en heren, ik ben vereerd. Ik ben vereerd dat ik voor u mag staan om een stem te mogen geven aan de Tilburgse sociaal democratie. Een stem die nog altijd diepgeworteld en

lees verder »

Genoeg geWASTE?!

door Yusuf Celik op 19 oktober 2016

Afgelopen jaar hebben we samen met oa de SP en GL een initiatiefvoorstel ingediend om voedselverspilling tegen te gaan. Politiek vinden we er iets van ondernemen we initiatief, maar uit de stad komt ook een bijzonder initiatief; Genoeg geWASTE Van 30 oktober tot 19 november 2016 organiseert Bureau Ver(?)antwoord Genoeg geWASTE om huishoudens te stimuleren minder voedsel te

lees verder »