Door Privé: Auke Blaauwbroek op 5 juni 2015

Bijdrage PvdA Perspectiefnota 2016

CAcYFogW4AAX6Q3Voorzitter, wij zijn vanavond bijeen om de Perspectiefnota 2016 met elkaar te bespreken en goed te keuren. Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: wij maken ernstig bezwaar tegen de inhoud van deze nota en zullen dan straks ook een motie indienen om het College de mogelijkheid te bieden om met een echte perspectiefnota te komen. Een nota waarin financiële en inhoudelijke keuzes aan de Raad worden voorgelegd . Een nota waarin de Raad wat te kiezen heeft.

Voorzitter, in onze stadsdemocratie hebben we afgesproken, in het licht van het Tilburgs model, dat het College jaarlijks een perspectiefnota aanbiedt aan de Raad. In een perspectiefnota schetst het College letterlijk een perspectief: dit zijn we van plan, dit worden de prioriteiten en hier gaat het geld naar toe. De Raad heeft daarmee het laatste woord over de perspectiefnota omdat de Raad ook de begroting vaststelt. Om uw geheugen op te frissen ben ik in het gemeentelijke archief gedoken. Daar heb ik een heldere omschrijving aangetroffen over de functie en de inhoud van de Perspectiefnota. In een gemeentelijke brochure van 1992 met als titel ‘Het Tilburgs Model besproken’ staat het volgende geschreven. Ik citeer: Elk voorjaar verschijnt de perspectiefnota, waarin B&W een beeld schetst van de te verwachten relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de interne bedrijfsvoering. Concrete wensen en mogelijkheden op de diverse beleidsonderwerpen worden voor de komende begrotingsjaren in hoofdlijnen aangegeven met een directe relatie tot de hoeveelheid geld dat beschikbaar is. De Perspectiefnota wordt uitvoerig in de Gemeenteraad besproken en dient als richtlijn voor B&W bij het opstellen van de begroting van het komende jaar.

Wie schetst onze verbazing. In deze nota wordt geen perspectief geschetst, er worden geen keuzes gemaakt waar het geld van de Tilburgers naar toe gaat. De Raad wordt zo elke keuzemogelijkheid ontnomen. Er is in onze ogen sprake van een democratisch tekort. Een democratisch tekort voorzitter. Democraten66 is de oorspronkelijke naam van D66 en dat is een partij die democratische waarden hoog in het vaandel heeft staan, nota bene het is zelfs de bestaansgrond van deze partij. De partij die in Tilburg de grootste is geworden en gelijk alle democratische principes overboord gooit en de Raad het nakijken geeft.

Natuurlijk snappen wij wat er aan de hand is. Er moet bezuinigd worden, al een jaar na de vorming van de huidige coalitie. En dan is het alarm binnen de coalitie. De perspectiefnota is immers bedoeld om een voorzet te geven voor de begroting die in november as met ons besproken wordt. Bestuderen we nu de nota goed, dan vallen er twee zaken op. Er worden geen inhoudelijke keuzes gemaakt, er wordt voortgeborduurd op het staand beleid en lastige keuzes worden vooruitgeschoven. Daarnaast moet er stevig bezuinigd worden, immers er breken zware tijden aan, met name voor grote gemeenten.10 miljoen minder inkomsten staat ons te wachten volgens de rekenmeester van dit College.

Dan verwacht je als Tilburger en zeker als raadslid, dat het College met voorstellen komt hoe en waar te bezuinigen en met hoeveel euro’s. Voorzitter,wij constateren dat er geen enkel bezuinigingsvoorstel wordt gedaan. Deze coalitie durft en kan niet kiezen en laat de Raad daarmee met lege handen staan. Wij kunnen als Raad door het onvermogen van deze vier coalitiepartijen geen weloverwogen keuzes maken. Er wordt verwezen naar het Kabinetsbeleid en naar de nog niet verschenen mei-circulaire. Maar dat is geen enkel nieuws. Afgelopen decennia zijn we altijd afhankelijk geweest van beslissingen van de rijksoverheid en was de mei-circulaire ook nog niet verschenen bij de presentatie van de perspectiefnota Nou ja, vorig jaar dan. Toen presenteerde u de nota enkele weken voor de begrotingsbehandeling, toen viel er ook niets te kiezen.

Onze wethouder financiën, Erik de Ridder had zo plaats kunnen nemen in het Griekse kabinet. Erik Varoufakis schermt net als zijn collega met schimmige bezweringen en schema’s. Volgens Erik Varoufakis hebben we in Tilburg gelukkig nog een uitwijkpakket met ruimtescheppende maatregelen. Voorzitter, ik benijd u echt voor geen meter. U bent voorzitter van een College dat uitblinkt in vage terminologie en daarmee de Raad zand in de ogen strooit. Ik citeer: “ Dit uitwijkpakket met ruimtescheppende maatregelen bestaat uit opties voor zowel bezuinigingen als lastenverzwaringen”. Hier wordt niet alleen de Raad met een kluitje in het riet gestuurd, maar wordt de gehele Tilburgse bevolking voor de gek gehouden. Elke Tilburger heeft het recht om nu al te weten wat hem of haar te wachten staat, maar dit College weigert nu de gevraagde duidelijkheid te verschaffen. Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en eisen van dit College om met inhoudelijk onderbouwde financiële voorstellen te komen en die zo snel mogelijk aan de Raad en aan de stad voor te leggen

Deze coalitie neemt geen besluiten, maakt geen keuzes. Dat kan ook niet anders, er is immers geen enkele visie voor de toekomst van de stad gepresenteerd. En zonder visie is er geen adequaat bestuur, vindt er geen sturing plaats en hebben ambtenaren de vrije hand. We zijn daar de afgelopen weken een paar keer op een pijnlijke manier mee geconfronteerd en wensen dat geen enkele wethouder toe. De verantwoordelijk bestuurder voor de ambtelijke organisatie stuurt blijkbaar ook niet, want we worden geconfronteerd met een tekort van € 3,7 miljoen op de organisatiekosten in 2014. Een tekort dat zelfs gaat oplopen tot 5,6 miljoen in 2016. De PvdA constateert hier het onvermogen van deze coalitie om de organisatie op koers te houden en presenteert vervolgens doodleuk allerlei nieuwe beleidsinitiatieven. Voorzitter, wij zullen een motie indienen waarin wij vragen om een gedegen analyse van de jaarlijks terugkerende kostenoverschrijdingen. Wij vinden dat dit echt niet kan en het is zeker geen goed voorbeeld voor de strakke subsidiecontracten met externe organisaties waar dergelijke overschrijdingen niet geaccepteerd worden.

Dan nu naar de inhoud. Daar kunnen we kort over zijn. Laten we even terugkeren naar de eerste insprekers bij de inspraakavond over de perspectiefnota. Wij hebben heel goed naar hen geluisterd en we komen tot dezelfde constatering. Deze insprekers zijn diep teleurgesteld. Een deel van hen was ook vorig jaar met goede moed en vol optimisme komen inspreken. En wat zeggen ze nu eind april 2015: we zijn teleurgesteld in dit College. Er is geen garen op de klos gekomen, onze voorstellen zijn in de prullenbak verdwenen.

En niet alleen de voorstellen van onze meedenkende Tilburgers lijken in de prullenbak verdwenen. Ook van de door de coalitie zelf ingebrachte voorstellen komt bitter weinig terecht. Onze fractie en ondersteuners hebben in arrenmoede twee manifesten opgesteld. Een over onderwijs en de ander op het vlak van cultuur. Waarom voorzitter? Omdat er met alle gereserveerde miljoenen niets nieuws wordt opgepakt. Nou ja, bijna niets dan. Gelukkig werden we afgelopen vrijdag verrast met de langverwachte impuls in het culturele domein. Chapeau, maar er liggen nog andere dossiers op de stapel te wachten op uitvoering. We hebben bijna 30 dossiers geïnventariseerd waar niet op is geleverd. Voorbeelden van dossiers waar nog niets van is terecht gekomen zijn bv het ondernemershuis, de visie op maatschappelijk vastgoed, de aanpak van jeugdwerkloosheid, de inrichting van het stadsbos, de opvang van vluchtelingen en de duurzame mobiliteit. Lees voor de aardigheid nog eens kritisch de perspectiefnota 2016 en wordt iebel van alle plannen die nog in de pijplijn zitten en nog niet gerealiseerd zijn. Keer op keer wordt vooruitgewezen en terugverwezen naar staand beleid dat door de vorige coalitie is ingezet. Daarom is onze inhoudelijke boodschap: handen uit de mouwen, aan de slag, aan het werk. En wij zullen u daar niet alleen kritisch in blijven volgen, maar ook met voorstellen komen om uw koers bij te stellen als dat nodig is. Daarin hebben wij het afgelopen jaar vele voorbeelden van aangedragen, die gelukkig ook tot aanpassing van beleid hebben geleid. Ik wijs naar de initiatieven rond de sociale raad en de deelname van ouderen aan deze raad, de voortzetting van 13 Volt, de positionering van de Raad in de gemeenschappelijke regelingen en naar onze inspanningen rond asielzoekers en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Wat we niet begrijpen en zelfs overmoedig vinden is de presentatie van allerlei nieuwe plannen voor 2016. U heeft uw werk in 2015 nog niet eens afgerond, laat staan er een begin mee gemaakt. We blijven nog even in Griekenland, immers kenners van de Griekse mythologie zien hier Icarus aan het werk. Vol hoogmoed op weg naar de zon, maar vergeten om degelijke vleugels te boetseren. Dit College denkt de stad te besturen door nieuwe plannen te presenteren, maar vergeet tegelijkertijd besluiten te nemen over lastige maatregelen en vergeet om draagvlak te creëren voor hun plannen. Coalitiedwang is gelukkig eindig, heren en dames van D66 en van de andere coalitiepartijen. U zult echt keuzes moeten leren maken en dat is reuze lastig als je zonder gedeelde visie in onze maatschappij staat.

Concluderend voorzitter, er zit hier een College van B&W dat niet in staat is te besturen en dus te sturen omdat een visie op de ontwikkeling van onze prachtige stad ten enenmale ontbreekt. Zo regeert in Tilburg de bureaucratie. De PvdA wil u graag de gelegenheid bieden om uw onvermogen de komende maand weg te poetsen door uw huiswerk opnieuw te maken. Tenslotte zit Varoufakis nog steeds aan de onderhandelingstafel bij de EU, maar of dat goed afloopt is maar de vraag.

Privé: Auke Blaauwbroek

Privé: Auke Blaauwbroek

Na zes jaar raadslid te zijn geweest en na twee jaren te hebben mogen werken als wethouder keer ik weer terug in de Raad en met veel plezier. Mijn ambitie is om met een nieuwe fractie van de PvdA de meest linkse partij te maken in Tilburg, zeker nu de SP in het College is

Meer over Privé: Auke Blaauwbroek