25 februari 2015

De Bibliotheek van de toekomst en de Spoorzone in Tilburg.

Tilburg –   Forumavond  d.d. 6 maart vanaf 19.30 uur  in de Kennismakerij

De Bibliotheek van de toekomst en de Spoorzone

Dat de Spoorzone in Tilburg een uitermate geschikte behuizing biedt voor een bibliotheek van de eenentwintigste eeuw kan een van de uitkomsten zijn van het Forum dat de werkgroep cultuur van de PvdA Tilburg  op 6 maart houdt.  Dan debatteren vanuit  de bibliotheekwereld  Job Cohen, Rob Bruijnzeels, Bert Mulder en Gert Staal over de toekomst van de bibliotheek in de moderne en dus ook Tilburgse samenleving.  Ook de bezoekers  krijgen volop  kans een duit in het zakje te doen en dus zijn de Tilburgers die zich tot nu toe hebben geroerd in de gemeenteraad of in de publieke media bijzonder welkom, net als anderen die zich opwinden over de vraag of de Bieb moet verhuizen. In het forum staan immers twee kwesties centraal: hoe moeten (openbare) bibliotheken zoals die in Tilburg inspelen op de veranderende tijdgeest en noodzaakt dat een verhuizing  naar de Spoorzone.   

De bijeenkomst vindt plaats in de in de Spoorzone gelegen Kennismakerij en start om 19.30 uur met een rondleiding naar de LocHal en om 20.00 uur het forum.  

In een tijd waarin woorden als ontlezing, ver-youtube’ing, internet-samenleving troef zijn, lijkt het wel of het boek en andere papieren media hun langste tijd hebben gehad en  instituten als een openbare bibliotheek nauwelijks een functie, laat staan nut hebben. Bovendien, voor ontspanning heb je ze nauwelijks nodig, want daarvoor hebben we het beeldscherm altijd bij de hand, net als allerhande ander vertier buitenshuis alom aanwezig is.  En om te leren hoef je ook niet naar de bieb, want daarvoor is er nog altijd  Wikepedia.

Zijn deze vaak gehoorde redeneringen alleen maar af te doen als gemeenplaatsen en modieuze moderne praatjes? Voor bibliotheken e.d. zit er een serieus te nemen kant aan en duiden ze erop dat het raadzaam is om zich te bezinnen op de veranderende tijd waarin nieuwe ( elektronische) media zo’n beetje alles op z’n kop zetten.   Het forum besteedt volop aandacht aan deze bezinning.                                                        Bij voorbeeld, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft een externe commissie die onder leiding staat van Job Cohen (o.a. oud- hoogleraar en oud- burgemeester van Amsterdam)  gevraagd om een toekomstperspectief te ontwikkelen voor de openbare bibliotheek in 2025. Het gaat om vragen als: welke  maatschappelijke opdracht zal de bibliotheek nog hebben? Hoe kan ze die concreet invullen en wat levert dit op voor individu en samenleving? Wat houdt dat in voor de huidige kernfuncties lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat?                                                 Onlangs publiceerde de commissie de studie  ‘Bibliotheek van de toekomst – knooppunt voor kennis, contact en cultuur’.  Het is volgens de commissie de bedoeling dat zowel bibliotheken en gemeenten, als de provinciale en landelijke overheid, er houvast in vinden bij het maken van keuzes voor de toekomst. Daarnaast dient het erin geschetste toekomstperspectief als input voor discussie over toekomstige functies van de openbare bibliotheek en de invulling daarvan.

En zie hier het forum. Met zijn rapport als achtergrond zorgt Cohen ongetwijfeld voor een waardevolle inbreng bij de vraag naar de toekomst van de Tilburgse Openbare Bibliotheek: de functie, de inhoud, de opzet en wellicht de locatie ervan.                                                                                                                           Dat doen zeker ook de overige forumleden gezien hun achtergrond.
-Rob Bruijnzeels: ooit begonnen als bibliothecaris, tot 2010 bijv. verantwoordelijk voor het innovatie project “Libraries 2040”, ontwikkelde mede een (universitaire) mastercursus gericht op de bibliothecaris van de toekomst. Functioneert thans  als onafhankelijk Bibliotheekconsulent  met in het bijzonder aandacht voor innovatie.                                                                                                                                           -Bert Mulder: Lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool en directeur van het e-Society-Instituut. Hij werkt aan visieontwikkeling en strategievorming en is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland. Hij was lid van de Nederlandse ministeriële innovatiecommissie voor bibliotheken, van de Raad voor Bibliotheek en Samenleving en ook van het Europees Cultureel Parlement.                                                                                                                                                                                                           -Gert Staal (1956): was o.a. werkzaam als onderzoeker op het gebied van design, architectuur en stedelijk ontwerpen. Hij publiceert daar ook over in dagbladen, tijdschriften en boeken (o.a. catalogi). Daarnaast was hij onder meer tot voor kort  lid van de Raad voor Cultuur, docent aan de AKV St. Joost en DAE . Hij trad en treedt op als extern examinator bij andere academies van beeldende kunst (design).  Ook werkte hij mee aan verschillende onderzoeks-, onderwijs- en communicatieprojecten.                                                                                                                                              Aan Staal de taak de forumavond in goede banen te leiden, iets wat bij hem in goede handen is gezien zijn grote ervaring als voorzitter van seminars en conferenties.

Het college van B en W van Tilburg kwam in 2014 met een voorstel tot heroriëntatie op de programmering van de Stadscampus, het centrale deel van de Spoorzone met o.a. de LocHal.  Dat voorstel moet de oplossing zijn van de problemen die ontstonden toen bleek dat Fontys zich niet in de Spoorzone wilde vestigen.  Die oplossing legt een accent op ‘organische groei/ gentrification’ van de Spoorzone en een accent  ‘op accommoderen  van volwassen vitale bedrijven in het MKB- segment dat Tilburg zo kenmerkt.’ Bij dit laatste moet men o.a. denken aan een accommodatie á la het groothandelsgebouw in Rotterdam: een Tilburgs Trade Center. Bovendien wordt gedacht aan een combinatie van een stadshal en een Bibliotheek Van De Toekomst in de LocHal.

Vanaf 19.00 u. is de Kennismakerij open voor publiek. Vanaf 19.30 u kunt u deelnemen aan een rondleiding door de LocHal. De Kennismakerij is gevestigd aan Burgemeester Brokxlaan 8/79 (ingang via hal 88).