Door Yusuf Celik op 7 november 2016

Geef Tilburgers meer droomruimte!

7723918734_d733df8b2e_b

Op 7 november vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad in Tilburg. De onderstaande tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Yusuf Celik.

Dames en heren, ik ben vereerd. Ik ben vereerd dat ik voor u mag staan om een stem te mogen geven aan de Tilburgse sociaal democratie. Een stem die nog altijd diepgeworteld en verbonden is, in en met de stad. Ik dank mijn collega’s voor het in mij gestelde vertrouwen in mijn nieuw rol als fractievoorzitter en zie uit naar de samenwerking met de collega’s in de raad. U kunt erop rekenen dat u een vertrouwd geluid zult horen dat gefundeerd is op onze idealen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, we uitgaan van eerlijk delen, gelijke kansen en dat alle Tilburgers er mogen zijn en er toe doen, ongeacht de sekse of seksuele voorkeur, leeftijd, gezondheid, etniciteit, geloof of je portemonnee.

Tilburg is een inclusieve stad, waar iedereen mee telt en mee doet!

Met elkaar maken we dagelijks het verschil en brengen we de stad samen vooruit. Of het nu gaat om werkgelegenheid, armoede, zorg, veiligheid of sport. Overal in Tilburg zijn gedreven inwoners met elkaar bezig om de stad sterker en socialer te maken en ontstaan er nieuwe initiatieven om verandering teweeg te brengen.

Solidariteit van onderop is een groot goed. De transitie van taken op het gebied van jeugdzorg, werk en wmo heeft onze mogelijkheden als gemeente verder vergroot, met name voor de mensen die we van onderop moeten ondersteunen. Laten we droomruimte bieden voor hen die dat verloren zijn, omdat ze niet aan de bak komen, maar ook aan hen die opgroeien in armoede en die denken dat een dubbeltje nooit een kwartje kan worden. Ons uitgangspunt hierbij is dat de mens centraal wordt gesteld en vanuit integraliteit wordt benaderd, maatwerk wordt geboden en flink geïnvesteerd wordt in preventie.

Goed werk geeft nog altijd de meeste kans op perspectief. De werkloosheid laat een voorzichtige neerwaartse trend zien, helaas echter niet voor iedereen! Uit de arbeidsmarktmonitor blijkt met name dat het aantal langdurig werklozen toeneemt in plaats van af. Met ruim 6000 langdurige bijstandsgerechtigden hebben we nauwelijks contact. We kennen, zien of bereiken ze gewoonweg niet.

We willen de wethouder danken voor zijn volhardendheid met betrekking tot het vertrouwensexperiment. Het moet voor de wethouder geen makkelijke periode zijn geweest. Gelukkig ligt de regeling er nu en kan die uitgevoerd worden. In het vertrouwensexperiment zijn we graag bereid om samen op te trekken. Maar of het genoeg is om al die 6000 langdurige werklozen te matchen? Wat ons betreft kan er een schepje of twee of drie bovenop. Zoals gezegd zijn maatwerk, nabijheid, menselijke maat, integrale aanpak en elkaar kennen voor ons leidende principes. We zullen in deze richting ook met een voorstel komen.

Door met ons thema: werk! Fijn dat 18,5 formatieplaatsen erbij komen op de afdeling Werk en Inkomen. Zet deze formatie nu in door maatwerk aan de cliënt te kunnen bieden en aansluiting te zoeken bij de wijkteams! Een signaal dat ook al door de sociale raad werd afgegeven. Zit de wethouder trouwens nog elke week bij Werk en Inkomen? Checkt u bij uw volgend bezoek voor de zekerheid dan ook nog even hoe het staat met de werkloosheid van jongeren die niet naar school gaan en geen startkwalificatie hebben. Weet u ze überhaupt te vinden wethouder?

In het bestrijden van armoede zijn er nog werelden te winnen. We zijn blij dat het college een aantal voorstellen doet om de armoede te bestrijden. De vraag is of dit genoeg is? Tilburg kent, met een SP wethouder aan het roer, het grootste aantal gezinnen in armoede van heel Brabant. 16,7 % van de huishoudens in Tilburg heeft een laag inkomen. De armoede is diepgeworteld in de stad. Armoede gaat over van generatie tot generatie. Kinderen zijn vaak de dupe. 6500 kinderen leven in armoede. De vicieuze cirkel van armoede is te doorbreken. Laten we deze kinderen meer droomruimte geven, door dingen te doen en te ontdekken, zoals cultuur, sport of groeneducatie. Het kan, maar dat vereist dat we samen meer aandacht en oog hebben voor deze kinderen. In Stokhasselt leeft 46% van de kinderen in de leeftijdscategorie 0-9 jaar in armoede. We hebben het over 523 kinderen. Gewone kinderen, net als u en ik 25 jaar geleden, oke voor sommige wat langer. Die gewoon lekker willen basketballen, met of zonder air jordans, en vooral zonder zorgen dat ons pap de contributie deze maand wel kan betalen.

Tijdens de perspectiefnota afgelopen juni hebben we aandacht gevraagd voor kinderen die in de arme wijken wonen en het gebruik van de regelingen die er zijn om armoede te bestrijden en participatie te vergroten. De streefwaarde om 70% van de arme inwoners te bereiken wordt bij lange na niet gehaald. We blijven gemiddeld steken op een schamele 45%. Wat is dan het antwoord van dit college? We schrijven het komend jaar maar geen streefwaarde op. Wij willen dat de wethouder vaart maakt, de 100 miljoen die landelijk en structureel beschikbaar wordt gesteld, lokaal goed wordt verdeeld. Wij zien het T-Elftal voor armoedebestrijding graag Nederlands kampioen worden.

Ten aanzien van zorg zien we dat het college investeert in meer medewerkers bij schuldhulpverlening, het verbeteren van de aanpak bij het zorg en veiligheidshuis, aandacht heeft voor de integratie van vluchtelingen en voor voortijdig schoolverlaters. Prima, daar zetten we graag onze handtekening onder.

U kent ook al langer onze wens voor een sociale ombudsman. Wij waarschuwden al eerder voor de juridificering van het sociale domein. Geen gewenste oplossing wat ons betreft en niet de manier om met burgers om te gaan. Bezwaar indienen tegen bijvoorbeeld het uitkeringsbesluit is een garantie op schuld. Verlaag de doorlooptijd zodat mensen die terecht bezwaar aantekenen niet vijf maanden op hun uitkering hoeven te wachten. Uw oplossing is om de afdeling juridische zaken uit te breiden. Onze oplossing is verstandiger en vele malen goedkoper, voor de burger en ons als gemeente. Wij zullen ons voorstel opnieuw van stal halen. De aanhouder wint.

Samenvattend collega’s, wij staan voor goed werk, zorg en armoedebestrijding. U vindt de PvdA aan uw zijde als het gaat om de inclusieve stad. U vindt een partner in ons in het vergroten van droomruimte van mensen die vooruit willen. Altijd constructief, maar kritisch, lastig en volhardend daar waar het moet. En nu samen vooruit.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik