Gemeenteraadsverkiez​ingen 2018: herinnering kandidaatstelling en update lijsttrekker

3 augustus 2017

De deadline voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 komt steeds dichterbij! Met dit bericht wil het bestuur de precieze procedure voor de kandidaatstelling nog eenmaal duidelijk onder de aandacht brengen.

Daarnaast is er tijdens de ALV van 21 juni gesproken over de procedure voor het vaststellen van de lijsttrekker. Naar aanleiding van deze opmerkingen hebben het bestuur en de kandidaatstellingscommissie gezamenlijk besloten deze procedure enigszins aan te passen. Voor kandidaat-lijsttrekkers betekent dit dat de motivatiebrief en het cv uiterlijk 31 augustus om 23.59 in het bezit moeten zijn van de voorzitter, Jan Pieter Vorsteveld. Deze kunnen verstuurd worden per mail (janpieter@pvdatilburg.nl) of per post (Havendijk 55-30, 5017 AL te Tilburg). Kandidaat-lijsttrekkers moeten er rekening mee houden dat ze zaterdag 2 september verwacht worden bij de kandidaatstellingscommissie. De precieze tijd zal door de kandidaatstellingscommissie doorgegeven worden na het ontvangen van de motivatiebrief en het cv. De kandidaatstellingscommissie draagt een kandidaat-lijsttrekker voor, welke op woensdag 11 oktober tijdens de ALV bekrachtigd zal worden. Tijdens deze ALV zal ook het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Voor overige kandidaten geldt dat de motivatiebrief en het cv uiterlijk maandag 18 september om 23.59 in het bezit moeten zijn van de voorzitter, Jan Pieter Vorsteveld (per mail of per post). Op zondag 1 oktober of woensdagavond 4 oktober zal er een assessment plaats vinden (kandidaten hoeven maar één van deze dagen aanwezig te zijn). Naast het assessment zal er ook een gesprek zijn met de kandidaatstellingscommissie, welke gepland staan voor zondag 5 november. De kandidaatstellingscommissie stelt een concept-kandidatenlijst samen, welke uiterlijk op woensdag 29 november verstuurd zal worden naar alle leden. Het vaststellen van de kandidatenlijst zal gebeuren tijdens de ALV op woensdag 13 december.

Heb je nog vragen of opmerkingen over de kandidaatstellingsprocedure zoals die tot nu verlopen is of over wat er de komende maanden gaat gebeuren? Neem dan contact op met de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Hans van Iersel, via kandidaatstellingscommissie@pvdatilburg.nl.

Het is ook mogelijk je vooraf persoonlijk en vertrouwelijk te laten informeren over de vereisten van het raadslidmaatschap, je kansen en/of mogelijke belemmeringen. Neem daarvoor contact op met Jan Pieter Vorsteveld (janpieter@pvdatilburg.nl) of Yusuf Celik van de huidige fractie (yusufcelik@raadtilburg.nl).

Onderaan deze mail is nogmaals het profiel kandidaat gemeenteraadslid PvdA Tilburg 2018 gevoegd. Hierbij moet nadrukkelijk vermeld worden dat dit profiel geen eis vooraf is, maar een te behalen doel. Laat je hierdoor dus niet afschrikken als je interesse hebt om je kandidaat te stellen.

Tot slot wenst het bestuur iedereen een fijne zomer(vakantie), en hopen wij jullie het komend politiek jaar weer te mogen verwelkomen op onze activiteiten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur PvdA Tilburg

——-

Profiel kandidaat gemeenteraadslid PvdA Tilburg 2018

 1. Kan zijn motivatie om zich nu te kandideren en zijn sterke punten goed aangeven.
 2. Is aantoonbaar actief lid van de PvdA, c.q. aan de PvdAverbonden netwerken/instellingen en heeft er blijk van gegeven bij het geven meningen en nemen beslissingen/actie vanuit de sociaaldemocratisch beginselen gehandeld te hebben.
 3. Onderschrijft het Tilburgse PvdA-verkiezingsprogramma.
 4. Neemt deel aan de democratische besluitvorming zowel binnen als buiten de partij.
 5. Toont door deelname aan (thema)bijeenkomsten en werkgroepen interesse te hebben in de PvdAals organisatie en haar inhoudelijke beleid. Heeft hierbij zowel plaatselijk, regionaal als landelijk verbindingen.
 6. Legt op gezette tijdstippen zowel intern naar de leden als extern naar kiezers en Tilburgse inwoners  verantwoording voor zijn/haar doen of laten af.
 7. Kan de politieke visie van de PvdAhelder vertalen in woord en geschrift en maakt daarbij gebruik  van moderne communicatiemiddelen (sociale media).
 8. Kan nieuwe inbreng geven aan PvdA-onderwerpen en deze via projecten, themabijeenkomsten en anderszins tot concrete uitvoering in samenspraak met leden brengen.
 9. Weet het landelijk, provinciaal en locaal overheidsbeleid en de consequenties ervan voor de Tilburgse bewoners helder te vertalen, te toetsen aan de sociaal democratische beginselen en het verkiezingsprogramma en het PvdA-standpunt hierover duidelijk te verwoorden.
 10. Is bereid voldoende tijd in het raadslidmaatschap te investeren, zowel in de controlerende en kaderstellende rol als in de volksvertegenwoordigende rol, c.q. het contact met de inwoners.
 11. Beschikt over een breed netwerk van voor de functie als gemeenteraadslid relevante personen en instellingen en onderhoudt dit netwerk actief.
 12. Kan zich binnen de fractie als teamspeler opstellen in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en gemeenschappelijke besluitvorming. Laat zich coachen en weet fractiegenoten en leden enthousiast te maken voor het meedoen op meerdere taakgebieden.
 13. Lijst is evenwichtig in mannen en vrouwen, leeftijden, opleidingen en andere achtergronden.