26 september 2016

Motie armoedebestrijding

Vanavond wordt in de gemeenteraad een motie behandeld over de armoedebestrijding in Tilburg. In navolging van de Troonrede en de Miljoenennota 2017 komt op de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 100 miljoen extra beschikbaar vanaf 2017 voor de bestrijding van armoede onder jeugdigen. In hun begrotingsvoorstel schrijven minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma: “Alle kinderen in Nederland moeten kansrijk kunnen opgroeien. Ook zij die in een gezin leven met een hele kleine portemonnee. In 2014 leefden 421.000 kinderen in een huishouden met een laag inkomen waarvan 131.000 al 4 jaar of langer. Om ervoor te zorgen dat ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het Rijk structureel € 100 miljoen beschikbaar voor benodigdheden voor kinderen (0 tot 18 jaar) waardoor ze mee kunnen doen en die ze nu missen door armoede. Het gaat bijvoorbeeld om schoolbenodigdheden, sportattributen, zwemles, kleding of schoolreisje. Om er zeker van te zijn dat de middelen direct bij de kinderen terecht komen, ontvangen de kinderen deze benodigdheden in natura. De beschikbaarstelling van deze middelen zal op een dusdanige wijze gebeuren dat er zo min mogelijk administratieve lasten zijn.”
Tilburg heeft relatief veel jeugdigen die leven in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Het Tilburgse armoedebeleid bereikt onvoldoende mensen. De urgentie om deze extra middelen in te zetten is daarom in Tilburg groot. De PvdA vraagt daarom om een plan van het college voor de spoedige inzet van deze extra middelen.

motie armoedebestrijding