PvdA presenteert ambitieuze investeringsagenda

Door Yusuf Celik op 17 maart 2018

Pleidooi voor terugkeer van het ‘rode fietspad’

Het rode geasfalteerde fietspad door Tilburg moet in etappes hersteld worden, er komen miljoenen beschikbaar voor het opknappen van wijken en buurten. Ook dient Tilburg extra geld uit te trekken voor het Bart van Peltplein. Het muziekpodium in Reeshof kan 5 miljoen euro tegemoet zien.

Deze maatregelen staan concreet in de deze week gepresenteerde investeringsagenda 2018 die de PvdA Tilburg wil uitvoeren als die partij na de verkiezingen kan gaan meeregeren in de stad. Lijsttrekker Yusuf Celik: “Onder de huidige coalitie is de afgelopen vier jaar 200 miljoen euro gestoken in het centrum. Daarvan kwam 100 miljoen uit de gemeentekas. Daarmee is de focus teveel op het centrum gericht en de balans zoek. Eenzelfde bedrag willen wij daarom de komende jaren investeren in onze wijken en in mensen.”

De partij heeft een aantal speerpunten specifiek benoemd. Naast 5 miljoen voor een podium in Reeshof, wordt een miljoen extra vrijgemaakt voor beginnende kunstenaars. “We willen bijvoorbeeld ook de Hall of Fame laten zitten in de Spoorzone en trekken een miljoen uit om het gebouw in orde te maken.”

Sociale agenda

In amateursport worden miljoenen gestoken. De bijdrage per bewoner in sport vanuit de gemeente stijgt naar 80 euro: kosten 4,3 miljoen. Voor de nieuwbouw van Kunst en Kracht en Volleybal Tilburg en de verplaatsing van Atilla komt 2 miljoen op tafel. Datzelfde bedrag is er voor de aanleg van extra speel- en trapveldjes in de wijken en buurten.

De grootste ‘hap’ wil de PvdA steken in de sociale agenda van de stad, het scheppen van werk, ouderenzorg, armoedebestrijding en het in stand houden van een goed leefklimaat onder meer door 10 miljoen te steken in duurzame ontwikkelingen en schone lucht.

Tientallen miljoenen euro’s dienen beschikbaar te komen voor het onderhoud en aanleg van groen in achterstandswijken, gemeentelijke bijdragen die de bouw van sociale woningen stimuleren, toezicht in de wijken, de aanleg van een kiosk op Korvel, en een extra investering van een miljoen voor de aanleg van een station in Berkel-Enschot.

Celik: “Als we het groenonderhoud zelf ter hand nemen en niet uitbesteden, levert dat 800 banen op.”

De partij wil dat het fietsen in de stad weer aantrekkelijk wordt. “Waar nu tegels liggen, komt weer glad rood asfalt. Tilburg was er wereldberoemd mee. Wij willen dat terug. Te beginnen langs de Bredaseweg, de ringbanen en bij kruisingen en oversteekplaatsen.” In eerste instantie ligt daar direct 2,5 miljoen euro voor klaar.


Investeringsagenda PvdA Tilburg

De PvdA Tilburg wijst er in de campagne en tijdens debatten op dat er meer geld moet naar de mensen en naar de wijken. Investeren in het centrum was nodig, maar de balans is zoek. Meer dan 200 miljoen euro naar het centrum, waarvan ongeveer 100 miljoen aan gemeentelijk geld. Wanneer dit geld de komende periode eveneens beschikbaar is, heeft de PvdA een hele andere investeringsagenda.

Waar de Lijst Smolders, D66 en het CDA bezig zijn elkaar en elkaars werkwijze te bekritiseren en in het Milieucafe durven te dromen van een Koningsgracht in het centrum, werkt de PvdA Tilburg door aan de eigen agenda. Geen coalitiekwartetten, maar vooruitdenken op de inhoud. Waarin concreet geïnvesteerd moet worden in de komende vier jaar? We hebben het hier op een rij gezet:

Investeren in mensen

Sport & cultuur

– Verplaatsen Atilla: bijdrage 1 miljoen euro

– Nieuwbouw Kunst&Kracht en Volleybal Tilburg: bijdrage 1 miljoen euro

– Ondersteunen initiatief KorvelKiosk: 100.000 extra

– Achterstand trapveldjes en speeltoestellen in de wijk inhalen: 2 miljoen euro

– Aanleg beweegtoestellen ouderen: 100.000 euro

– Bijdrage realisatie burgerinitiatief Sportkanaal: 300.000 euro

– Cultuureducatie voor elk kind: Kindercampussen met schoolcultuurverenigingen: 500.000 euro

– Muziekpodium in de Reeshof: 5 miljoen euro

– Investeren in beginnend kunstenaars en fatsoenlijke beloning: 1 miljoen euro

– Ouderenbeweegfonds voor ouderen met een smalle beurs: 1 miljoen euro

– Bijdrage per inwoner in sport verhogen naar 80 euro per inwoner: 4.3 miljoen euro

– Opschroeven sportdeelname van kinderen: 250.000 euro

– Watertappunten door de hele stad: 100.000 euro

 

Werk, werk, werk

– Uitvoering Brigade Tilburg werkt a 1000 banen: 5 miljoen euro

– Structureel uitbreiden aantal werknemers bij matching banen: kostenneutraal in combinatie met opzeggen contracten met externe partijen en enkel ‘vanuit gemeentehuis’ matchen

– investering in Start-Up hubs, makers en sociale ondernemers: 5 miljoen euro

 

Armoede, schulden en eenzaamheid

– Extra investeringen Groenewoud Pact en Pacten voor Noord (strijd tegen armoede en investeringen in de wijk): 5 miljoen euro

– Investering in stadsbrede armoede-agenda en schuldhulppreventie: extra 1,5 miljoen euro + structureel maken eenmalige investering van 2018 in komende jaren: 7,2 miljoen

– Experiment sociale supermarkt: 100.000 euro

– Kinderopvang bij participatietrajecten en vrijwilligerswerk: 450.000 euro

– Meer intensieve trajecten en meer maatwerk bij werkmatching en trajecten uit de bijstand: 1 miljoen euro

– Aanstellen sociale ombudsman voor zorg- en armoedevraagstukken: 100.000 euro

– Tegengaan sociaal isolement en eenzaamheid: 200.000 euro

 

Initiatieven van onderop en verenigingen steunen (zie ook Sportkanaal, muziekpodium Reeshof en KorvelKiosk)

– Meer zeggenschap voor inwoners van wijken en buurten, ondersteunen initiatieven van onderop: 1 miljoen euro

– Ruimere ondersteuning maatschappelijke organisaties en (sport-) verenigingen: 1 miljoen euro

– Hall of fame op huidige locatie behouden en benodigde grote onderhoudsinvesteringen: 1 miljoen euro

– Verhoging verrijk je wijk budget naar 4 euro per inwoner: 900.000

– Omgekeerde kaasschaaf: verhoging subsidieprogramma met 5%: 5 miljoen

 

Zorg, Onderwijs & jeugd

– Investering in ‘de Toegang’ in combinatie met sociale brigadiers (onder mandaat burgemeester), voor aanpak en toegankelijkheid zorgvraagstukken en schuldhulp: 5 miljoen euro

– Humane aanpak verwarde personen: 250.000 euro

– Impuls onderwijs (verlaging werkdruk, taalachterstanden, ‘zorg’-component): 2,5 miljoen

– Herinvoeren jongerenambassadeurs: 50.000 euro

– Opvang en scholing vluchtelingen goed regelen: 500.000 euro

 

Investeren in wijken

Groen, duurzaamheid en openbare ruimte

 

– Achterstand groenonderhoud in de wijken: 3,2 miljoen euro (met name in focuswijken Groenewoud, het Zand, Goirke-Hasselt, Korvel)

– Continueren Duurzaamheidsleningen (revolverend) en verhogen bijdrage individuele duurzaamheidssubsidies (500.000 euro)

– Investeren èn doorpakken op duurzaamheidsambities (sloopregeling oude auto’s, stevige milieuzone, nul op de meter, 25 wijkenergieplannen etc.): 10 miljoen euro

– Aanleg (buurt)moestuinen: 200.000 euro

– Beheer en onderhoud Reeshof niet meer uitbesteden bij BAM, zelf doen: 4 miljoen euro = 800 banen Brigade

– Tegengaan zwerfafval: 200.000 euro

– Opschroeven duurzaamheidssubsidies aan particulieren: 2 miljoen euro

– Aandacht voor het belang van (huis-)dieren, door aanleg van speel- en uitlaatplekken en structurele ondersteuning van stichting Mens Dier in Nood: 200.000 euro

 

Investeren in pleinen, straten en woningen

 

– Opknappen Bart van Peltplein: 3 miljoen euro

– Investeren in sociale woningbouw, met lage en middeldure huur: 10 miljoen euro

– Extra investeringen voor omzetten tegels in rood asfalt fietspaden: 2,5 miljoen euro (Bredaseweg, fietspaden langs ringbanen, rotondes, kruisingen, oversteekplaatsen)

– Bijdrage aanleg station Berkel-Enschot: 1 miljoen euro

 

Veiligheid

– Versterken handhaving en toezicht in wijken: 2,5 miljoen

– Pilot met een ‘cameraschild’ om de stad voor auto’s en promotie rolmodellen: 1 miljoen euro

 

Overige

– Uitbreiden wifi-netwerk in de stad: 50.000 euro

– Meer openbare toiletten: 250.000 euro

 

 

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik