Door Privé: Auke Blaauwbroek op 15 juli 2016

Reactie op perspectiefnota 2017

wijcentrum 't santVoorzitter, dit College van B&W blijft ernstig in gebreke waar het gaat om een juiste informatievoorziening aan de Raad. Daar waar we vroeger de najaarsrapportage hadden als instrument in de P&C-cyclus om de lopende begroting van 2016 bij te stellen, hebben we met deze perspectiefnota en tussenrapportage enerzijds een ronkend verhaal dat vooruitloopt op de plannen van 2017 en anderzijds een document dat aangeeft wat een stand van zaken is. Mara over welke stand van zaken hebben we het dan? Er wordt geen tijdsspanne in de tussenrapportage aangegeven en er wordt met geen enkel woord gerept over aanpassingen in het beleid. We lezen dat er een tekort is 6,25 miljoen. Fraai, maar we lezen niet hoe u dat tekort gaat oplossen. Wat gaan we minder doen of anders doen in de resterende maanden van 2016?

In welk licht moeten we straks uw begroting van 2017 lezen en beoordelen? U slaat met deze non-informatie een belangrijk controle-instrument uit de handen van de gemeenteraad en dat vinden wij ontoelaatbaar. Wij zullen dan ook een motie indienen om de informatieplicht aan de Raad te herstellen.

 

Wij horen dus graag van het College in dit debat hoe u die 6,25 miljoen in beleid gaat bijstellen. Of gaat u creatief boekhouden en rommelen in de budgetten van de Raad, zoals een van uw collega’s onlangs presteerde en daarmee grofweg de Gemeentewet heeft overtreden. U bent als College niet alleen verantwoordelijk voor een deugdelijke informatievoorziening aan de Raad, maar u dient er ook op toe te zien dat de ambtelijke organisatie zich in de advisering houdt aan de regels van de Gemeentewet. Gelukkig heeft de griffie als onafhankelijk instituut ons raadsleden daarbij gelukkig de ogen geopend, hoewel vele van onze collega’s geen gebruik hebben willen maken van deze reddingsboei. Eigenlijk is het van de zotte dat u als College moet worden gecorrigeerd door de Griffie, dit had binnen uw organisatie nooit mogen gebeuren.

 

Nu naar de inhoud. U maakt wel een beetje een zootje van uw eigen financiële huishouding. Eerst kondigt u miljoenen tekorten aan in de zomer van 2015 en u houdt er aan het eind van het jaar 35 miljoen over. Die 35 miljoen versleutelt u snel in allerlei reserves en overhevelingen zodat er voor de Raad niets overblijft. Dat ligt natuurlijk aan Den Haag.

 

Ook nu weer pakken volgens u weer donkere wolken zich boven Tilburg samen. De nominale, autonome en overige ontwikkelingen slaan volgens u een gat van 7,8 miljoen structureel in de begroting en gezien de vele PM-posten is het einde van de ellende nog niet in zicht. We sidderen weer op onze raadszetels met al deze ellende. En wat doet u? U past uw beleid stevig aan en kijkt in eerste instantie naar de zwakkeren in onze samenleving?

Nee, nee en nog eens nee. U presenteert mooie ronkende plannen presenteren voor 2017. Mooie plannen van de bovenlaag van deze fabrieksstad. Weet u wel wie uw kiezers en inwoners zijn? Komt u wel eens buiten uw ivoren toren? En als dat blijkbaar niet lukt, leest u uw eigen rapportages wel eens? Heeft u bijvoorbeeld niet gelezen dat de armoede in Tilburg groeit en dat steeds meer mensen een steun in de rug nodig hebben. En weet u ook wat u presenteert in uw perspectiefnotaatje? Geen perspectief voor de mensen die het moeilijk hebben. Nee, u presenteert speeltjes voor de happy view, voor de talenten in de stad, praatsessies voor de culturele elite en heel veel stenen waar de 16,7 % mensen die onder de armoedegrens leven een broertje dood aan hebben. Die lachen zich helemaal ziek als ze uw plannen lezen. Of u wel van deze wereld bent, of u wel van hun wereld bent? U versterkt de tweedeling in onze Tilburgse samenleving en als u zo doorgaat met het verwennen van uw eigen achterban. Dan zijn we weer de risee van Nederland bij de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Voorzitter, ik heb hier al vaker gezegd, dit College stuurt niet. Dit College is de aanhangwagen van de ambtelijke organisatie en leest letterlijk keurig op wat de ambtenaren voorschrijven. Laten we er eens wat voorbeelden bijpakken waar niet of onvoldoende op gestuurd wordt. Ik had het net over het armoedebeleid.

 

Speerpunt van coalitiepartner SP. In de jaarstukken lezen we dat het aandeel huishoudens met een minimuminkomen inmiddels is opgelopen tot 16,7 %. Dat zijn bijna 40.000 inwoners van onze stad. 40.000 inwoners die volledig in de steek worden gelaten.

Dat is fraai werk van dit College.

Chapeau!

Petje af in Jip en Janneke taal.

Gelukkig liggen de uitvoeringsmaatregelen goed op schema. U hoort het goed, wij liggen op schema. Zullen die 40.000 inwoners dat ook vinden? Tuurlijk niet. Met uw beleid bereikt u nog geen derde van de mensen die een steuntje nodig hebben. U laat ruim 30.000 mensen in de kou staan in een van de rijkste landen van deze wereld. Ik schaam mij daar diep voor, plaatsvervangende schaamte voor uw achteloze armoedebeleid.

Hoe gaat u ervoor zorgen dat u eindelijk eens maatwerk gaat leveren en dat de mensen in de stad kunnen zien dat een SP-beleid op armoede ook daadwerkelijk iets oplevert voor hen die eronder lijden? Hoe gaat u ervoor zorgen dat het percentage van 16,7% zakt onder een niveau dat voor de SP acceptabel is? Welk niveau is dat trouwens en vertelt u dat de burgers in de stad ook, beste socialisten?

 

Een ander voorbeeld is de inclusieve arbeidsmarkt. De resultaten blijven achter en dat moet beter schrijft u opgewekt. Opschrijven is makkelijk, maar u krijgt het dus niet voor elkaar om mensen uit de uitkering te krijgen ondanks een prachtig ondernemersakkoord. U bent onvoldoende in staat om samen met de regionale werkgevers mensen aan het werk te helpen. De economie trekt aan en u loopt met uw armen over elkaar achter de feiten aan. Beste wethouder, u moet sturen, daar wordt u voor betaald. Sturen op output en sturen op resultaat. Als u zo door blijft gaan, dan is uw arbeidsmarktbeleid straks mislukt. Dat vinden wij verschrikkelijk voor alle mensen die van u een uitgestoken hand verwachten in plaats van in elkaar gevouwen armen en een passieve houding.

Uw resultaten waren, zijn en blijven diep en diep triest, terwijl om u heen andere Brabantse steden veel betere resultaten halen. Met de middelen die in 2015 overblijven, kunt u gaan investeren in de uitvoering en er een flink tandje bijzetten. Zet mensen in de organisatie aan de slag, maak er een project van en kijk terug naar de slag die we hebben gemaakt om in enkele maanden tijd meer dan 100 mensen klaar te stomen voor een distributiecentrum van DB Schenker.

U zit, om even in Tour de Francetermen te blijven niet in het peloton in een vlakke sprintersetappe, maar u rijdt helemaal alleen in een zware bergrit in de Alpen en daarvoor moet u toegerust zijn. U bent blijkbaar ongetraind aan deze wedstrijd begonnen en u rijdt inmiddels achter in het peloton, zelfs achter de bus. Dat zijn vaak de renners die het eerste moeten afstappen. En vergeet niet, u bent al een keer lelijk gevallen op een ander dossier en opgepikt door uw ploegleider.

 

In ieder geval zal mijn fractie in het najaar een Plan van de Arbeid presenteren met alternatieve voorstellen. Uw gepruts op het dossier van de arbeidsmarkt blijft helaas niet beperkt tot het oplopende bijstandsvolume. Uw beleid rondom Beschut Werken is inmiddels landelijk bekend. Dat beleid wordt echter niet gepruimd door het Kabinet. Inmiddels werpen ook de sociale partners verenigd in de SER uw beleid het verre van zich. U staat met uw experiment inmiddels volkomen alleen. Het ruwweg over de schutting gooien van de allerzwaksten op de arbeidsmarkt naar de portefeuille van uw zorgcollega is niet alleen beschamend voor de betrokken medewerkers, maar ook nog eens beschamend voor u en uw collega’s. Heel Nederland spreekt er inmiddels schande van en u gaat er maar stug mee door. U zet Tilburg zo op de kaart als een asociale stad. Als u dat bedoelt met citymarketing, dan bent u daarin meer dan uitstekend geslaagd maar dat hoeft geen 7 miljoen euro te kosten. Die had u beter aan het Beschut Werken kunnen besteden. Dan waren die mensen in ieder geval gelukkig geweest.

 

 

 

We maken een uitstapje naar een andere portefeuillehouder, de kampioen stenen verplaatsen in de Spoorzone, Berend de Vries. Wij wensen dat u stenen gaat stapelen voor de mensen die heel hard een woning nodig hebben. Los de wachtlijsten op van meer dan een jaar en realiseer nou eens die 800 nieuwe sociale huurwoningen. Denk eens aan prefabwoningen en het omkatten van leegstaande kantoorpanden om de grootste nood te lenigen. Iets minder Spoorzone en grote projecten, maar juist aandacht voor de mensen die het nodig hebben.

 

Tot slot nog iets over hoe u als College omgaat met de stad. U worstelt daarmee en dat is jammer. U heeft de afgelopen twee jaren nog geen enkele concrete plannen gepresenteerd hoe u burgers meer en beter betrekt bij de politieke besluitvorming. Sterker nog, u besteedt dat uit aan een raadswerkgroepje dat ook in twee jaar tijd niets concreets weet te presenteren. Volgens mij is het hele College bij het Congres van de VNG geweest en u heeft daar minimaal kennis kunnen nemen van het rapport van Van der Donk over meervoudige democratie. Doe nu niet zo moeilijk en neem deze aanbevelingen over van de CDK en ga nu eens echt aan het werk. Wij zullen u daarin graag stimuleren met moties waarin wij pleiten om de wijkbudgetten te verhogen, om het sociaal isolement van ouderen in de wijken nu eens echt aan te pakken, om het analfabetisme nu eens op te pakken in plaats van te scoren op talent en om mensen meer in staat te stellen zelf een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de eigen straat en leefomgeving. Goed onderhoud van de openbare ruimte is daarvoor een belangrijke voorwaarde en onkruid van 1,5 meter hoog in Tilburg West is natuurlijk een gotspe en een uitnodiging om de wijk te laten verloederen. Wij hebben voorstellen gedaan om de burgers van Tilburg in positie te brengen, die heeft uw College keer op keer verworpen. Wij hebben u uitgenodigd om bij te blijven en eventueel zelfs voorop te lopen. U kiest ervoor om niets te doen en dat is sneu. Sneu voor u, sneu voor de leden van de coalitiepartners die als blinde schapen achter uw beleid aanlopen, maar bovenal sneu voor de vele goedwillende Tilburgers die willen bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk en stad, maar keer op keer gefrustreerd raken door uw handelen.

 

 

 

Privé: Auke Blaauwbroek

Privé: Auke Blaauwbroek

Na zes jaar raadslid te zijn geweest en na twee jaren te hebben mogen werken als wethouder keer ik weer terug in de Raad en met veel plezier. Mijn ambitie is om met een nieuwe fractie van de PvdA de meest linkse partij te maken in Tilburg, zeker nu de SP in het College is

Meer over Privé: Auke Blaauwbroek