Door op 5 oktober 2015

Spreektekst opvang vluchtelingen Fatima

7723918734_d733df8b2e_bInleidend

Goed dat u ons en de insprekers gelegenheid biedt om in een openbare zitting van de Gemeenteraad onze wensen en bedenkingen te laten uitspreken bij het maatregelenpakket dat u voorstelt nav uw besluit om 400 vluchtelingen op te vangen in Jozefzorg

Belangrijk besluit, omdat het raakt aan de enorme ellende die al jaren aan de gang is in grote delen van onze wereld, omdat het raakt aan onze lokale houding ten opzichte van deze ellende en omdat het inwoners van Tilburg direct raakt die in de buurt van de opvang wonen

Wij hebben een korte maar duidelijke bijdrage aan het debat vanavond en ik start gelijk met de conclusie

Conclusie

De fractie van de PvdA ondersteunt het besluit van het college B&W stevig en wel doordacht en we ondersteunen ook het door u aangeboden maatregelenpakket

Alle opvang die wij kunnen bieden beschouwen we als een druppel op een gloeiende plaat

Alle beetjes helpen, en wat ons betreft wordt het aandeel in deze hulp en ondersteuning vanuit Tilburg aanzienlijk uitgebreid

Kleinere gemeentes in zowel Nederland als elders in de EU staan voor veel grotere opgaven en vanuit dat oogpunt schaam ik me als Tilburger dat we niet eerder hebben gehandeld en tot nog toe niet ruimhartiger zijn geweest, ondanks de vele herhaaldelijke verzoeken vanuit onze fractie

U geeft in uw besluit aan dat wij een gastvrije en humanitaire stad zijn, dat had wat ons betreft eerder en nadrukkelijker tot uiting mogen komen

Voor de goede orde, ik herhaal nogmaals dat wij uw besluit ondersteunen

Wensen en bedenkingen

Ondanks onze steun voor uw besluit hebben we wel een aantal wensen en bedenkingen bij het maatregelenpakket. Om met het laatste te beginnen.

Wij beoordelen uw pakket aan maatregelen als een pakket dat is bedacht en opgesteld door de gemeentelijke organisatie en we zien niet een pakket dat in nauw overleg is samengesteld met de wijkbewoners

U kiest immers voor opvang van 400 vluchtelingen in Jozefzorg in de wijk Fatima. Deze locatie voldoet aan de eisen van het COA en die eisen respecteren wij. Daarmee vervalt in onze ogen de kritiek van sommige buurtbewoners dat de opvanglocatie niet geschikt zou zijn. Wij baseren in dit geval ons oordeel op de organisatie die ervaring heeft met opvang en daar ook verantwoordelijkheid voor draagt.

De wijk Fatima is in uw ogen sociaal op orde en voldoende veilig. Dat is een compliment waard, niet alleen voor de wijkbewoners zelf, maar ook voor de mensen en instanties die daaraan hebben bijgedragen. Fysiek zijn er nog wel wat opgaven. Of de bewoners van de wijk Fatima ook zo overtuigd zijn van de geschiktheid van hun eigen wijk op het vlak van sociale cohesie en veiligheid betwijfelen we gezien de heftige uitspraken die er door sommige wijkbewoners zijn gedaan. Afgezien van de inhoud van de uitspraken constateren wij dat er bij de wijkbewoners enerzijds veel onzekerheid bestaat over de opvang in hun wijk en anderzijds het gevoel dat zij niet serieus zijn genomen in de afspraken die zij eerder met de gemeente hebben gemaakt. Ik bedoel hier de afspraken die zijn gemaakt na de mogelijke opvang van prostituees in de wijk in 2007. In die zin zijn wij nogal verbaasd over uw eigen opmerking in uw besluit dat de communicatie maatwerk vereist. Daarin bent u niet geslaagd en ook het maatregelenpakket lijkt daarin niet een voorbeeld te zijn en deze constatering betreurt mijn fractie bijzonder. Wij geloven in beloven en waarmaken en we worden nu geconfronteerd met een belofte die niet is nagekomen.

Vanuit dat oogpunt hebben wij een prioritaire wens en nog enkele andere wensen die wij ook belangrijk vinden:

  1. Ga vanaf nu het gesprek aan in de wijk en ontwikkel samen met vertegenwoordigers van bewoners een aanpak die past bij het karakter van de wijk. Nu wordt de indruk gewekt dat wij schrikken van de felheid van de opmerkingen uit de wijk en we daarom een stevig pakket aan maatregelen moeten inzetten. U bent in onze ogen vergeten samen te werken en te communiceren met de wijkbewoners en u had samen met hen een dergelijk pakket aan maatregelen kunnen en moeten ontwikkelen.
  2. Maak duidelijk aan de bewoners van Fatima dat wij als stad de opvang van vluchtelingen als vanzelfsprekend ervaren en dat we als stad op de wijk en de wijkbewoners zullen ondersteunen. Wij pleiten ervoor om alle ruim 210.000 inwoners mee verantwoordelijke te maken voor deze tijdelijke opvang en gezamenlijk ervoor zorg dragen dat Fatima niet alleen een prachtwijk is maar ook een prachtwijk blijft, misschien nog wel prachtiger met de komst van nieuwkomers. Laten we samen in solidariteit ervoor zorgen dat de komst van nieuwkomers niet leidt tot vervreemding en angst, maar juist tot een open houding en tot nieuwsgierigheid om elkaar te leren kennen. U heeft inmiddels vele signalen uit de stad ontvangen van oa. Contour de Twern en de Tilburgse Sportraad. Schakel daarnaast de BVO Willem II in om hen een rol te laten spelen in een adequate opvang, laten we Karin Bruers vragen om met haar Social Salon een rol te spelen, schakel de Stadsgidserij in om de nieuwkomers wegwijs te maken en coördineer vanuit het stadhuis op een adequate manier samen met de wijkbewoners alle initiatieven. Ook wij als politieke partij zullen ons steentje bijdragen, niet alleen politiek hier in de raad, maar daar waar mogelijk ook in de wijk. Ons motto is dat wij niemand los laten, de nieuwkomers niet, maar ook de huidige bewoners in Fatima niet.
  3. Pak de fysieke uitdagingen in Fatima samen op met zowel de wijkbewoners als met de nieuwkomers om zo samen uitwerking te geven aan het door u voorgestelde meedoenprogramma.
  4. Zorg er niet alleen voor dat kinderen die leerplichtig zijn naar school gaan, maar zorg voor taallessen voor iedereen om de inburgering zo snel als mogelijk vorm en inhoud te geven
  5. Zorg voor werkgelegenheid voor die mensen die arbeidscapaciteit hebben en schakel het regionale werkbedrijf in om hen een bijdrage te laten leveren aan de inrichting van onze maatschappij. Onze economie trekt aan, arbeidskrachten hebben we hard nodig. Zet ook de nieuwkomers in en ga spreek regionale werkgevers aan. Een Tilburgse Tesla onder andere door vluchtelingen gebouwd is een prachtig marketinginstrument voor Tilburg.
  6. U bent reeds benaderd door het COA om in aanmerking te komen voor een AZC. Start daarom vandaag nog de discussie in de stad, zoek nu al naar die mensen en instanties die kunnen bijdragen aan de komst van een AZC en creëer draagvlak in de stad. Zoek naar locaties die daarvoor in aanmerking komen. We begrijpen dat de provincie daar een ondersteunende rol in kan spelen.

 

Tot slot voorzitter, ik heb afgelopen zaterdag een bijdrage mogen leveren aan de discussie in het Brabants Dagblad evenals mijn politieke collega Hans Smolders. Ik heb zijn tekst goed gelezen, niet eenmaal niet tweemaal, maar drie maal. Ik lees in zijn verhaal dat de LST geen politieke verantwoordelijkheid wenst te dragen voor de besluiten die u heeft genomen, maar bovenal lees ik in zijn verhaal dat Tilburg vluchtelingen wel moet opvangen, niet midden in woonwijken, maar in het buitengebied. Ik herhaal, mensen die huis en haard hebben achtergelaten, familieleden onderweg zijn kwijtgeraakt mogen van de LST wonen in het buitengebied. Zoals wij vroeger in de vorige eeuw andersdenkende en mensen die er anders uitzien buiten de maatschappij plaatsten en in het buitengebied opvingen, zo wenst de LST om te gaan met vluchtelingen. Vluchtelingen horen hier niet thuis in de stad, maar mogen buiten leven. Het klinkt ongelofelijk, maar ik verzin het niet voorzitter, het staat daadwerkelijk in het artikel dat Hans Smolders heeft geschreven, in het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag. Zo zaaien wij letterlijk tweedracht en knippen we onze maatschappij op in gewenste mensen en niet gewenste mensen.Mijn partij beschouwt deze opvatting van de LST is als een diskwalificatie van de vluchtelingen en een enorme stap terug in onze zorgvuldig opgebouwde samenleving waarin wij elkaar respecteren, waarin wij solidair zijn met elkaar en elkaar helpen als de nood niet te overzien is.

Dank.