Door Privé: Auke Blaauwbroek op 9 november 2015

Spreektekst PvdA Tilburg Begrotingsbehandeling 2016

BixahrhIUAEsQlW.jpg largeVoorzitter, het huidige college is nu ruim 1,5 jaar aan het werk en dan denk je dat ze inmiddels lekker zijn opgeschoten met het verwezenlijken van hun coalitieprogramma. Niets is minder waar, het beeld van dit College is flets, de nieuwe plannen die ze presenteren zijn geschreven op vloeipapier, je kijkt er zo door heen. Dat kan ook haast niet anders. Dit College heeft ervoor gekozen om het goede beleid van het voorgaande college voort te zetten. Daar zijn we als PvdA-fractie best tevreden over. Zo hier en daar proberen we wat links bij te sturen, daar waar de SP en GL helaas steken laten vallen. Zo hebben we extra sociale huurwoningen weten in te brengen in het bouwprogramma, zo hebben we aangedrongen op noodopvang van vluchtelingen en is eindelijk de inspraak van de Raad bij gemeenschappelijke regelingen, waaronder Midpoint, formeel geregeld. Nu nog de praktijk, voorzitter. Voor alle helderheid, had de PvdA mee mogen regeren in Tilburg, dan was het Beschut Werken keurig overeind gebleven en hadden we een ruimhartige invulling gegeven aan de noden in de zorg. Daarmee hadden wij het beleid linkser en socialer gemaakt!

Dit College heeft er echter ook voor gekozen om geen visie, geen toekomstbeeld te schetsen voor de komende 4 a 5 jaar. Daarmee ontbreekt een toekomstperspectief voor de stad als geheel, maar zeker voor de mensen die het sociaal gezien wat minder makkelijk hebben. Dit College rommelt maar wat aan. Een paar voorbeelden.

In de zomer grote aankondiging van miljoenenbezuinigingen en vervolgens in september met hangende pootjes terug naar de Raad. Sorry, verkeerde inschatting. Ligt aan Den Haag. Het College speelt wel heel gemakkelijk de zwarte of gekleurde piet door naar Den Haag. Slim, want dan hoef je geen eigen verantwoordelijkheid te nemen en dat is handig, zeker als je toch niet weet welke kant je op wilt sturen.

Voorzitter, ik daag de collega van D66 hier nu uit om straks in tweede termijn aan te geven welke richting dit College uit moet gaan sturen. Ik vraag haar daarbij nadrukkelijk om de volgende woorden en frases niet in de mond te nemen: Den Haag, huidig Kabinet, opgelegde bezuinigingen en voorgaande Colleges. Want was het immers niet juist uw partij die de afgelopen drie jaar bij voortduring steun heeft verleend aan het Kabinetsbeleid? Was het ook niet uw partij die ook in het voorgaande College verantwoordelijkheid heeft genomen, juist ook voor de organisatie? Ik voorspel het u allen, de collega van D66 komt hier niet uit. Zij weet niet waar zij met Tilburg naar toe wilt en weet zo geen perspectief te bieden aan de Tilburgers, maar bovenal aan al die Tilburgers die al weinig perspectief hebben.

Ik heb nog een aantal voorbeelden van zwalkend beleid. De verzelfstandiging van de markt. Nog niet besloten, of het hele Tilburgse marktwezen ligt met elkaar overhoop en D66 gaat manmoedig proberen om de zaak te redden en vanuit overheidswege in te grijpen in de bestuursstructuur van een entiteit die net door de gemeente op afstand is gezet. Daar is maar een woord voor: amateurisme van de bovenste plank. Zijn trouwens vier woorden.

De fractie van de PvdA pleit dan ook bij motie om een afwegingskader te ontwerpen waarin geregeld wordt op welke wijze overheidsfuncties aan de markt overgedragen kunnen worden en hoe daarbij het publieke belang optimaal bediend kan worden. De SER in Den Haag heeft enkele jaren geleden daar een uitstekend rapport over geschreven. Dat is pas constructief beleid, collega’s van D66.

Een tweede voorbeeld. De wethouder van Cultuur weet nog steeds niet met welke culturele ondernemers ze om tafel wil gaan zitten om tot een nieuwe cultuurnota te komen, terwijl die gesprekken nog dit jaar moeten plaats vinden. Maar de wethouder weet wel snel anderhalve ton op tafel te leggen om Incubate voor een select Tilburgs publiek van de ondergang te redden, terwijl de Tilburgse sportevenementen die een enorm publieksbereik hebben (een veelvoud van de incubatebezoekers) verder worden beknot in hun financiële mogelijkheden. Was het niet democratischer en meer chique geweest als de wethouder dit besluit had gesondeerd met de Raad, had de wethouder niet beter op de financiële administratie moeten letten van de organisatie bij het verstrekken van de subsidie? Of regeert hier een nieuwe regentes, die voor Tilburg wel even bepaalt wat goed is?

We weten al dat deze wethouder niet goed kan sturen op de financiën, dat blijkt ook wel weer uit de oplopende tekorten binnen de organisatie. Had deze wethouder niet beloofd tijdens de bespreking van de Perspectiefnota dat er maatregelen getroffen zouden worden? Nou, die maatregelen leiden tot een nog groter tekort in 2019. Erger nog en dat steekt de fractie van de PvdA diep in het hart, uitkeringsgelden bestemd voor mensen die het wat minder goed treffen in deze stad, deze uitkeringsgelden worden besteed aan de tekortkomingen in de eigen organisatie. Falend beleid wordt zo toegedekt met geld uit het sociale domein. Daarmee worden mensen met een uitkering rechtstreeks bestolen en het is in onze ogen onbestaanbaar dat Groen Links en de SP dit besluit goed gaan keuren. Wij zijn dan ook heel benieuwd naar uw argumenten, heren Bengevoord en Spierings. Ook u dagen we uit om de woorden Den Haag, huidig Kabinet, opgelegde bezuinigingen en voorgaande Colleges in uw tweede termijn niet te gebruiken.

Wat gaat dezelfde wethouder doen met de enorme toename op de onderwijsbegroting? We hebben nog geen enkel concreet plan kunnen ontdekken en we maken ons zeer ongerust. U weet het voortgezet onderwijs niet aan tafel te houden en u weet geen concrete plannen te presenteren wat u met al dat extra geld wilt gaan doen.

Dat kan ook haast niet anders, want voorgaande wethouders onderwijs hebben alles goed geregeld. Al het extra geld is enkel window dressing, u kunt er geen kant mee uit! Ja, natuurlijk mevrouw Heuvelmans, ik zal u het gras voor de voeten weg maaien: de LEA is gepresenteerd. Maar daar staat niets concreets in.

Is verder dan alles koek en ei? Nee hoor. Vooruit, nog één D66 puntje dan. Een paradepaardje. De participerende overheid. Een Raadswerkgroep wordt het zwijgen opgelegd en de organisatie en het College nemen het heft in eigen hand. Het College heeft een eigen leeragenda en zet het geleerde om in de praktijk van de staande organisatie. Daarnaast is er een inspireerspoor, voorzitter, ik verzin het niet. Een inspireerspoor. Een inspireerspoor waarin de participerende overheid centraal staat en waar we met zijn allen naar het participatiecafé kunnen gaan. Kunnen we daar dronken worden van nieuwe burgerinitiatieven of is het een obscure tent waarin burgerinitiatieven uitgekleed worden in een ranzige ambtelijke omgeving zoals nu het geval blijkbaar is? Gelukkig worden de ‘best practices’ vastgelegd op het binnenweb. Ik herhaal het binnenweb. Dat heeft de transitie van de organisatie opgeleverd. Ik zou me werkelijk doodschamen als verantwoordelijk college en als verantwoordelijk wethouder. Hier wordt geen enkele burger blij van. U heeft  blijkbaar een opgewonden ambtenaar binnenboord die deze onzin weet uit te kramen. Wij verklaren in Tilburg de participerende overheid failliet! De Raad moet het proces maar weer zelf ter hand nemen.

In zijn algemeenheid zijn we wel positief over de wijze waarop wethouder Mario Jacobs het beleid oppakt. Adequaat en voortvarend is hij bezig om zaken in de stad te regelen en in de meeste gevallen op een wijze die dicht bij het voorgestane beleid van de PvdA staat. We hebben wel een vraag hoe het staat het met de ontwikkeling van het Stadsbos?

Ook vragen we ons af of het College het leerlingenvervoer nu goed heeft geregeld of wordt dit een nieuw hoofdpijndossier van wethouder Kokke. Were Di, zouden we maar zeggen, of in modern Nederlands: zet u schrap. Want de ellende die u creëert rond de herinrichting van de voetbalaccommodaties blijft u achtervolgen. Hoe staat het met de taaleducatie van volwassen vluchtelingen, heeft u dat nu kunnen regelen? Hoe staat het met de reorganisatie van het sportbedrijf. De financiële problemen zijn nog steeds niet opgelost en leiden tot een tekort van een miljoen bij het sportbedrijf. En dan gaat u nu zeggen, mijnheer Spierings, dat komt door het beleid van de PvdA-wethouders. Daar tuinen wij niet in.

Voorzitter, ik rond af. Dit College heeft het afgelopen jaar te weinig gepresteerd. Als inwoner van Tilburg zou ik me nu langzamerhand zorgen gaan maken: ik word blijkbaar geregeerd door een College van bestuurders die geen verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen, geen hart hebben voor de gewone mens in de straat maar hard lopen voor elitaire speeltjes als een Stadsbos, Incubate, hoger onderwijs en duurzaamheid. Hard lopen, zonder te weten waar naar toe. Dat leidt letterlijk en figuurlijk tot niets.

 

Privé: Auke Blaauwbroek

Privé: Auke Blaauwbroek

Na zes jaar raadslid te zijn geweest en na twee jaren te hebben mogen werken als wethouder keer ik weer terug in de Raad en met veel plezier. Mijn ambitie is om met een nieuwe fractie van de PvdA de meest linkse partij te maken in Tilburg, zeker nu de SP in het College is

Meer over Privé: Auke Blaauwbroek