Toelichting op het Kieskompas

20 december 2017

Bij de gemeenteraadsverkiezing 2018 wordt in Tilburg gebruik gemaakt van het Kieskompas. In deze online-vragenlijst zijn stellingen opgenomen over een groot aantal onderwerpen. Over de meeste onderwerpen heeft de PvdA in het programma 2018 heldere uitspraken gedaan. Voor een aantal onderwerpen geldt dat deze niet zijn beschreven in het verkiezingsprogramma, maar dat PvdA Tilburg daar in eerdere publicaties wel een duidelijk standpunt over heeft ingenomen. Hieronder hebben we deze standpunten nog eens op een rijtje gezet:

 • Uit opgedane ervaring blijkt het raadgevende referendum geen optimaal instrument (want vaak achteraf) om burgers bij besluitvorming te betrekken. Als alternatief wil PvdA Tilburg burgers eerder in het proces betrekken en ook meer zeggenschap bij hen neerleggen. Toch gaat het op dit moment te ver om het raadgevend referendum af te schaffen. Tot alternatieven zijn uitgewerkt moet de mogelijkheid voor burgers om als uiterste middel een raadgevend referendum aan te vragen blijven bestaan. Bijvoorbeeld wanneer burgers niet zijn meegenomen in het besluitvormingsproces.
 • Iedereen moet mee kunnen doen in Tilburg. Senioren leveren een belangrijke bijdrage. PvdA zet zich graag in voor senioren, bijvoorbeeld door te pleiten voor meer seniorenwoningen. Dat kan echter ook zonder specifiek doelgroepenbeleid op te stellen.
 • Kunst moet verrassen en emotie oproepen. Dat is de stad goed gelukt met het Draaiende Huis.
 • Prima om te investeren in het centrum. Er moet echter ook flink geïnvesteerd worden in de andere wijken in Tilburg.
 • Van mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering, verwachten wij een actieve opstelling bij het zoeken naar werk of het volgen van een opleiding. En waar dit mogelijk is vragen we hen ook om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Dit niet als tegenprestatie voor de ontvangen uitkering, maar om participatie in de samenleving te bevorderen en kansen op regulier werk te vergroten.
 • Privacy is een groot goed en dienen we te waarborgen. Nieuwe opsporingsmethoden moeten op verantwoorde wijze de ruimte krijgen, zonder de risico’s voor privacy uit het oog te verliezen. PvdA Tilburg is er geen voorstander van om de stad vol te hangen met camera’s, omdat die een vals gevoel van veiligheid bieden. Eventuele uitbreiding van cameratoezicht dient naast privacy ook getoetst te worden op effectiviteit. Naar onze mening is cameratoezicht alleen effectief wanneer beelden ook daadwerkelijk worden gemonitord door opsporingsambtenaren en ordehandhavers.
 • We verlagen de snelheid op de cityring naar 30 km per uur.
 • Het centrum moet een plezierige plek zijn om te werken, te recreëren en te wonen. We spannen ons in om het leefklimaat in de binnenstad te verbeteren. Insteek daarbij is niet persé om automobilisten te weren uit de binnenstad, maar wel om schadelijke gevolgen voor luchtkwaliteit en veiligheid te verminderen. Zo maakt PvdA Tilburg zich hard voor invoering van een ‘verzwaarde’ milieuzone en het terugbrengen van de snelheid op de Cityring naar 30 km.
 • De gemeente moet duurzame ontwikkelingen, zoals windenergie, zonnepanelen en elektrische auto’s stimuleren. Uitdaging is dit niet alleen te doen met maatregelen, waar alleen mensen met een hoger inkomen gebruik van maken. PvdA maakt zich bijvoorbeeld hard voor energie-neutrale woningen voor mensen met een laag inkomen.
 • Openbaar vervoer en fietsen zijn schone manier om je te verplaatsen. De gemeente moet zich inspannen om deze vormen van transport beter en veiliger te laten verlopen in en naar het centrum. Daar waar het nodig is extra parkeergelegenheid voor auto’s te realiseren, zal dit moeten worden gedekt uit parkeerheffingen.
 • We stimuleren autogebruikers graag om te kiezen voor schonere manieren van transport. Het gratis maken van busvervoer in daluren voor alle Tilburgers lijkt ons daarvoor niet persé een effectieve maatregel. Voor specifieke groepen willen we wel maatregelen treffen, zo vinden we het belangrijk dat mensen met een zeer laag inkomen ook gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
 • Ieder kind verdient een veilig huis. De gemeente moet stimuleren dat kinderen die dat nodig hebben terecht kunnen bij een opvangadres in de eigen buurt, bijvoorbeeld bij kennissen of vriendjes thuis. Deze (tijdelijke) pleegouders kunnen kinderen in de buurt veiligheid bieden en een thuissituatie geven waar kinderen op een goede manier kunnen worden opgevangen en opgroeien. Bovendien kunnen de kinderen op hun eigen school blijven zitten en bij hun vriendjes in de buurt blijven wonen. Een startbudget kan (waar nodig) een van de maatregel zijn om tot het benodigd aantal pleeggezinnen te komen. Andere maatregelen zijn ook denkbaar. PvdA Tilburg kiest er echter niet zondermeer voor jeugdzorg te financieren door elders in de zorg te korten. We moeten kritisch blijven op de zorguitgaven. Maar waar zorg nodig is, moeten we zorg bieden.
 • Detailhandel staat, mede door de komst van internet, onder druk. Bestaand aanbod sluit niet altijd aan op veranderende behoeftes. Winkeliers zullen moeten innoveren om aansluiting bij de consument te blijven vinden. In die transitie zullen formules verdwijnen en andere ondernemers weer nieuwe kansen zien. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om te bewaken dat voorzieningen in verschillende wijken op niveau blijven. Als middel daarbij kunnen regels opgesteld worden m.b.t. waar nieuwe winkels zich mogen vestigen. PvdA zal dit instrument echter niet zondermeer inzetten. Insteek is innovaties niet bij voorbaat uit te sluiten, maar elke situatie op z’n merites te beoordelen.