Door Bea Mieris op 6 juni 2015

Vluchtelingen Opvang Tilburg

De PvdA fractie heeft het college tot spoed gemaand als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Tijdens de behandeling van de vorige perspectiefnota zegde het college toe met de verantwoordelijk staatssecretaris in gesprek te gaan over de opvang van vluchtelingen in Tilburg. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek zouden mogelijke opvanglocaties in beeld worden gebracht. Tot nu toe hebben we er niets meer van vernomen. Het college zegde in reactie op de vluchtelingen 2.0 PvdA motie toe in oktober met uitsluitsel te komen.

 

Motie Vluchtelingen Opvang 2.0

De Gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 1 juni 2015 voor de bespreking van het agendapunt ’Raadsvoorstel Perspectiefnota 2016’,

Overwegende dat:

Een sociaal asielbeleid in het coalitieakkoord staat vermeld als een belangrijk aandachtspunt.

Er in de perspectiefnota 2016 niets staat vermeld over het realiseren van een sociaal asielbeleid.

De vluchtelingenstroom richting Europa nog steeds aanzienlijk is.

Constaterende dat:

Een meerderheid in de raad bij de bespreking van de perspectiefnota 2015 het college heeft verzocht in gesprek te gaan met de verantwoordelijk staatssecretaris over de opvangbehoeften van het Rijk/COA.

Een meerderheid in de raad bij de bespreking van de perspectiefnota 2015 het college heeft verzocht opvangmogelijkheden op basis van deze behoeften in kaart te brengen.

 

Draagt het College op:

De raad voorafgaand aan het zomerreces 2015 op de hoogte te stellen van de uitkomst van het gesprek met de verantwoordelijk staatssecretaris en afhankelijk van de uitkomst daarvan de mogelijke opvangmogelijkheden voor vluchtelingen met de raad te delen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Bea Mieris

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris