Goede gezondheid

Een goede gezondheid voor alle Tilburgers vraagt om een integrale aanpak. Het begint met een schone stad, een duurzame woning en een veilige werkplek. Het vergt faciliteiten om te ontspannen, te bewegen, te recreëren en jezelf te kunnen ontwikkelen.

Goede gezondheid

Een goede gezondheid voor alle Tilburgers vraagt om een integrale aanpak. Het begint met een schone stad, een duurzame woning en een veilige werkplek. Het vergt faciliteiten om te ontspannen, te bewegen, te recreëren en jezelf te kunnen ontwikkelen. Maatschappelijke organisaties, zoals de school, de sportclub en de wijkvereniging, die helpen signaleren bij wie het mis dreigt te lopen. De gemeente dient tot slot te zorgen voor voldoende en toegankelijke zorg voor iedereen.

Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot bieden veel om trots op te zijn: groen, natuur, goede woningen, voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Toch zullen er stappen gezet moeten worden om de woon- en leefomgeving te verbeteren. Veel inwoners ondervinden nog hinder van geluid en licht en van de overlast die wordt veroorzaakt door stank, vuil en stof, zo blijkt uit de Tilburgse duurzaamheidsbenchmark 2016 (Telos). Er is behoefte aan meer betaalbare huisvesting. Er is een slag te slaan in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. PvdA Tilburg vindt het belangrijk dat voorzieningen op een goed niveau blijven. Denk daarbij aan huisartsen, fysiotherapeuten en kinderdagverblijven, sportvoorzieningen, winkels, bibliotheken en restaurants, maar ook aan jaarlijkse evenementen, bioscopen, musea, het theater en cultuureducatie. Voorzieningen moeten ook echt voor iedereen bereikbaar zijn. Alle bewoners moeten kunnen deelnemen aan sport en cultuur.

De gezondheid van de bewoners van Tilburg staat onder druk. Dat blijkt onder andere uit het onderzoek dat het PON / Telos gedaan heeft naar de Sociale Veerkracht in Brabant. Hierin is een schets gegeven van de mate waarin bewoners in staat zijn zelf (en met inzet van hulpbronnen) problemen het hoofd te bieden. Tilburg scoort ten opzichte van andere steden in Brabant bijzonder slecht als het gaat om maatschappelijke achterstand. Gesignaleerde problemen daarbij zijn vooral armoede, (jeugd)werkeloosheid en gezondheid. PvdA Tilburg vindt het belangrijk dat met name in wijken waar problemen zich opstapelen, zoals Jeruzalum, Stokhasselt, Wandelbos-Noord, Vlashof, De Hasselt en Groenewoud extra ingezet wordt op verbetering van omstandigheden die de gezondheid van bewoners beïnvloeden.

Huisdieren dragen bij aan het welzijn van hun baasjes. En zeker als ze er samen op uit trekken en daarbij anderen ontmoeten. PvdA Tilburg zet zich in voor dierenwelzijn, bijvoorbeeld middels aanleg van speel- en uitlaatplekken voor honden en de structurele ondersteuning van stichting Mens Dier in Nood.

Voorkomen is beter dan genezen. PvdA Tilburg vindt dat in Tilburg meer ingezet moet worden op preventie. Met zorgpartners kan een programma uitgewerkt worden gericht op verschillende leeftijdsgroepen. Belangrijk zijn ook maatschappelijke organisaties, zoals de school, de sportclub en de wijkvereniging te betrekken. Samen kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd.

Bewoners die zorg nodig hebben moeten dat krijgen. Van op maat beschikbare huishoudelijke hulp voor iedereen (dus ook voor mensen met een laag inkomen) tot een humane aanpak voor verwarde personen. Van ondersteuning vanuit het eigen netwerk (met waar nodig ondersteuning voor mantelzorgers) tot snelle doorverwijzing via de wijkverpleegster en de Toegang naar specialistische zorg en ervaringsdeskundigen. Goede zorg waarbij professionele hulpverleners de ruimte krijgen om kwaliteit te leveren.

Het belang van de (individuele) burger dient voorop te staan. Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de budgetten voor Jeugdzorg en WMO is veel energie gestoken in het efficiënt en laagdrempelig organiseren van de zorg. Een belangrijk proces, waarin nog de nodige stappen te zetten zijn (bekendheid en capaciteit van de Toegang moet verbeteren). We constateren ook dat verschillende problemen (bijv. wachttijden bij psychiatrische klachten en slechte aansluiting zorg voor jongeren van 18- naar 18+) nog niet zijn aangepakt. Het is voor inwoners die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben moeilijk om dit bij de gemeente aan te kaarten. Naast budgetbewaker en opdrachtgever moet de gemeente ook de belangenbehartiger van haar (zorgbehoevende) burgers zijn. PvdA Tilburg pleit voor het oprichten van een onafhankelijke en makkelijk bereikbare sociale ombudsman, waar burgers die vastlopen in het sociale domein hun ervaringen kunnen voorleggen. Elke inwoner moet de zorg krijgen die hij nodig heeft.

Onze speerpunten:

  • zorg voor een gezond werk- en leefklimaat;
  • zet meer in op preventie en vroegsignalering;
  • klachten voor kunnen leggen aan onafhankelijke sociale ombudsman;
  • laagdrempelige toegang tot zorg;
  • prominente rol ervaringsdeskundigen in zorgverlening;
  • geen wachttijden voor jeugdigen met psychische problemen;
  • soepele overgang zorg voor jongeren van 18- naar 18+;
  • betaalbare huishoudelijke hulp.