Verder in het programma…

Naast onze centrale thema’s pleit PvdA Tilburg voor actie op het gebied van wonen, vervoer, veiligheid, onderwijs, natuur&groen, duurzaamheid, economie en andere thema's.

Wonen

 • Meer betaalbare woningen
 • Bereik regeling woonlastencompensatie vergroten
 • Wonen boven winkels stimuleren
 • Piushaven afmaken en verbinden

Vervoer

 • Hoogfrequent spoorvervoer tussen Brabantse steden
 • Bescherm zwakke verkeersdeelnemers
 • Fietsstraten veiliger maken

Veiligheid

 • Ondermijnende criminaliteit tegen gaan (met een verbinding naar sociaal)
 • Preventie en vroegtijdige signalering
 • Stimuleren rolmodellen in veiligheidsbeleid
 • Intimidatie (o.a. van jonge vrouwen) op straat tegen gaan

Natuur en groen

 • Stimuleren biodiversiteit en groen om stad
 • Achterstand groenonderhoud inlopen (naar B niveau)
 • Zwerfafval tegen gaan
 • Frequenter afvalinzameling bij hoge temperaturen (op afroep)
 • Vergroening binnenstad en spoorzone
 • Stimuleren buurtmoestuinen en plukroutes

Economie en duurzaamheid

 • Ondersteun sociale ondernemers
 • Lokale klimaatverordening
 • Verzwaarde milieuzone (incl. een sloopregeling)
 • Ook energie-neutrale woningen voor mensen met een laag inkomen

Integratie

 • Elke vorm discriminatie (op geaardheid, sekse, etniciteit en religie) tegen gaan
 • Permanente bijdrage aan opvang vluchtelingen

Mondiaal

 • Onderschrijf Global Goals van de VN en stimuleer mondiale bewustwording

Zorg

 • Sociale ombudsman
 • Sluitende aanpak in jeugdzorg en ondersteuning van gezinnen

Welzijn

 • Omarmen Agenda Sociaal 013
 • Verviervoudig Verrijk je Wijk-budget
 • Voortzetting Tilburg Akkoord
 • Sociaal isolement reduceren
 • Sociale brigadiers met integrale doorzettingsmacht
 • Specifiek aandacht voor jeugd, jongeren en ouderen

Sport

 • Omarmen manifest Tilburgse Sportraad
 • Betaalbare sportaccommodaties
 • Realisatie sportkanaal
 • Verbind sport(verenigingen) met zorg en welzijn en stimuleer een veilig sportklimaat
 • Pas openbare ruimte aan om bewegen mogelijk te maken
 • Intensiveer ondersteuning verenigingen

Kunst en cultuur

 • Cultuureducatie vast onderdeel lespakket
 • Verrijk samenleving met kunst (o.a. 1% regeling opnieuw invoeren)
 • Verbeter arbeidsmarktpositie kunstenaars (onderschrijf Fair Practice Code)
 • Muziekpodium in de Reeshof
 • Maak financiële ruimte voor innovatieve makers (beleg niet alles in ‘stenen’)

Onderwijs

 • Studiebeurzen voor excellente studenten in het MBO, HBO en WO
 • Verzwaring lasten nieuwe aanpak peuterspeelzalen verzachten
 • Permanente educatie volwassenen
 • Extra inzet impulswijken

Zeggenschap

 • Ondersteuning coöperatieve initiatieven
 • Stimuleer en ondersteun burgerinitiatieven
 • Herinvoering jongerenambassadeurs
 • Geef inwoners regie over welzijn in de wijk (Wijk aan zet)

Gemeente

 • Meer ‘echte’ interactie met inwoners
 • Neem schoonmakers weer in dienst
 • Geen onnodig flexwerk bij gemeente:
  stop met payroll constructie af
 • Lokaal, sociaal en duurzaam aanbesteden

Bestuur

 • Stimuleer burgerinitiatieven
 • Experiment zelfbestuur wijk en dorp, uitgaande van ‘Buurt Bestuurt’
 • Meer sturing op gemeenschappelijke regelingen

Spoorzone

 • Behoud Hall-of-Fame
 • Ontwikkel centrum voor Urban Sports
 • Stadsmensa
 • Verbeter fietsroute van en naar tunnel Willem II straat

Binnenstad

 • Uitbreiden Tilburgse WIFI netwerk
 • Cityring krijgt verbindende functie in binnenstad 21e eeuw
 • Blijven investeren in het dwaalgebied
 • Watertappunten overal in de stad
 • Meer openbare plasvoorzieningen (voor vrouwen)