Goed bestaan

Tilburg is een sociale stad. Elke Tilburger verdient een goed bestaan. Een goed bestaan gaat over werk en inkomen. Maar gaat wat ons betreft ook over meedoen, zingeving, goed en betaalbaar wonen, veiligheid, zeggenschap en zelf regie hebben over de keuzes die je maakt.

Goed bestaan

Zekerheid van inkomen geeft een stevige basis voor een goed bestaan. Het maakt dat je de rekeningen kunt betalen en boodschappen kunt doen. De opkomst van automatisering en robotisering zet bestaande zekerheden onder druk. Met oproepcontracten, nul-urencontracten en payrollconstructies verschuiven bedrijfsrisico’s naar werknemers. Wij vinden dat een onwenselijke ontwikkeling. PvdA Tilburg wil een rem op dit soort flexibilisering. Tegenover vast werk, zoals uitgevoerd door chauffeurs van logistieke bedrijven, zal een vast contract moeten staan. Van buschauffeurs van Arriva kunnen we niet verwachten dat zij verplicht worden een gebroken dienst met een pauze van vier uur te hebben. We kunnen beginnen bij onszelf: de gemeente. En we doen een beroep op bedrijven en maatschappelijke organisaties om mee te doen.

In de misdaadmeter van het AD is Tilburg gezakt naar de 17de plaats. Een flinke progressie. Toch verdient veiligheid onze blijvende aandacht. Wietzolders en drugslabs vormen een gevaar voor de volksgezondheid en hebben invloed op de leefbaarheid. Veiligheid is een voorwaarde voor een goed bestaan. PvdA Tilburg zet in op een stevige aanpak met nog meer oog voor preventie. Het ronselen van scholieren voor het snelle geld moet een halt worden toegeroepen. Tegenover patsers stellen wij rolmodellen.

Voor een goed bestaan is ook zingeving een voorwaarde. Iedereen moet zijn dagen nuttig kunnen besteden, zich kunnen ontplooien en dromen na kunnen jagen. Onderwijs, sport, groen en cultuur moet toegankelijk zijn voor alle Tilburgers. PvdA Tilburg pleit voor een ruimere en toegankelijkere Meedoenregeling. Laat iedereen genieten van wat Tilburg te bieden heeft. Verdeel bijvoorbeeld niet verkochte plaatsbewijzen bij Theaters Tilburg (en andere cultuuractiviteiten) onder hen met een laag inkomen. We zien het belang van kunst en cultuur voor de ontwikkeling van de stad. Het helpt problemen van alle dag anders te bekijken, het zwengelt discussie aan en biedt volop aanknopingspunten voor persoonlijke ontwikkeling. PvdA Tilburg vindt dat elk kind moet kunnen deelnemen aan cultuureducatie. Sportclubs, muziekverenigingen en wijkorganisaties bieden enorme meerwaarde aan de samenleving en verdienen, meer dan nu, onze steun en aandacht. Daar waar deze organisaties gemeentelijke taken overnemen biedt PvdA Tilburg ruimere financiële ondersteuning.

De Agenda Sociaal 013 laat zien hoe sterk het burgerinitiatief is. In wijken en buurten wil PvdA Tilburg inwoners meer zeggenschap geven vanuit de gedachte de ‘buurt bestuurt’. In delen van de stad lukt dat al. Het Spoorpark Tilburg is een prachtig voorbeeld. In wijken die het moeilijker hebben moet de lokale overheid passend ondersteunen en helpen. Wanneer inwoners met een initiatief een eerste stap zetten is het aan de gemeente om hierop aan te sluiten, te stimuleren en (als nodig) te ondersteunen. PvdA Tilburg ondersteunt burgerinitiatieven, zoals de (muziek)kiosk op het Korvelplein. Het manifest ‘Op naar nieuw Noord’ van Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok vraagt om meer steun van de gemeente. Dat wil PvdA Tilburg bieden, waarbij we de uitvoering blijven volgen.

Wij willen investeren in mensen die niet vanzelf mee kunnen en in hen die daarmee helpen. Dagelijks werken duizenden Tilburgers om het bestaan van anderen beter te maken. Zo bestrijden veel Tilburgers onvermoeid en onvoorwaardelijk armoede. Denk aan Pater Poels en MST. Of scholen zoals Basisschool de Lochtenbergh die kinderen klaarstoomt om gelijke kansen te hebben in het vervolgonderwijs. Zij zijn de ‘Kampioenen van verheffing’. Als PvdA Tilburg zijn we trots op deze vrijwilligers, professionals en organisaties. Wij zijn van mening dat deze mensen nadrukkelijker een stem mogen hebben bij de gemeente. Wij hebben met het PACT voor Stokhasselt al een eerste aanzet gegeven. Overheid, bewoners en maatschappelijk organisaties zullen de krachten moeten bundelen om het leefklimaat in de wijk te vergroten. Eenzelfde aanpak zien we graag breder in de stad terug voor bijvoorbeeld de jeugdzorg, de uitvoering van de Wmo en ons arbeidsmarktbeleid. Vanuit een samenwerkende houding.

Iedereen moet een bijdrage kunnen leveren. Wanneer er drempels zijn om deel te nemen aan participatietrajecten en vrijwilligerswerk, dan wil PvdA Tilburg die opheffen. Voor een grote groep laagopgeleide vrouwen kan dit bijvoorbeeld door kinderopvang te regelen.

Ondanks de economische groei, is een goed bestaan niet voor iedereen gewaarborgd. Er blijft een hoop verborgen. Zoals op het vlak van armoede. Op dit moment leven er 15.000 gezinnen in Tilburg onder de armoedegrens. De stad huisvest zelfs de armste wijk uit Brabant. Mensen in armoede moeten worden ondersteund. PvdA Tilburg zet in op het realiseren van een sociale supermarkt, waar mensen in armoede levensmiddelen tegen sterk gereduceerde prijzen kunnen krijgen en daarbij zelf keuzes kunnen blijven maken. Armoede grijpt naar de strot, bepaalt voor een groot deel de – soms irrationele – keuzes die je maakt, je gezondheid en welbevinden en je toekomst. Armoede gaat over van generatie tot generatie, maar hoort volgens ons niet erfelijk te zijn. Het postcodegebied waar je geboren bent mag niet je toekomst bepalen. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Armoede moet de stad uit en PvdA Tilburg wil met iedereen samenwerken om dat te bereiken. Bedenk oplossingen samen met mensen die zelf in armoede zitten of zich hier dagelijks voor inzetten. De armoede challenge, die PvdA Tilburg heeft georganiseerd bewijst dat dit tot herkenbare en duurzame oplossingen leidt. PvdA Tilburg zet in op werk, maatwerk, rust, jeugd en preventie.

 • Werk is de belangrijkste voorwaarde om uit armoede te komen en mee te doen. We zetten daarom in op het realiseren van 6000 banen voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Met ‘Brigade Tilburg Werkt’ heeft PvdA Tilburg hier al een concreet plan voor aangedragen. Tilburg is een rijke stad. Door als lokale overheid te investeren in de samenleving en de publieke sector creëren we werkgelegenheid in Tilburg. Dit in samenwerking met lokale bedrijven.
 • Om maatwerk te kunnen bieden is het nodig dat de gemeente werkzoekenden en mensen in armoede goed kent. Weet waar hun talenten en mogelijkheden liggen.
 • Er zijn goede voorbeelden van hulpverleners die rust hebben weten te creëren in de situatie van mensen in armoede. Dat is de eerste stap richting een oplossing. Wat bijvoorbeeld rust geeft is dat er 1 betaalmoment is waarop alle vaste lasten worden afgeschreven, dan weet je waar je aan toe bent. PvdA Tilburg pleit voor meer ‘scharrelruimte’ voor mensen in armoede en professionals die hen begeleiden: ruimte om samen een weg uit de armoede te vinden.
 • De jeugd heeft de toekomst. Arme jeugd helaas niet. In Stokhasselt leeft de helft van de duizend kinderen tot 9 jaar in de armoede. We willen dat elk kind met een ontbijt naar school gaat. Kinderen moeten op school, aan sport en aan cultuur kunnen meedoen. Vanuit Den Haag ontvangt Tilburg jaarlijks 1,3 miljoen voor kinderen in armoede. PvdA Tilburg wil daarbovenop nog 1 miljoen extra investeren in een goede start van kinderen in armoede, bijvoorbeeld voor de financiering van contributies, sportkleding en cultuurbezoek. Vanuit een investeringsfonds werken we laagdrempelig aan verbetering van het perspectief van kinderen in armoede.
 • Voorkomen dat mensen in armoede belanden is belangrijk. Verzandt niet in regeltjes, protocollen, rapporten en procedures. Help mensen snel met een klein bedrag en voorkom daarmee escalatie. Wij vertrouwen op het beoordelingsvermogen van professionals die in de armoedebestrijding actief zijn. Preventie door slimme samenwerking tussen partijen in de wijk kan voorkomen dat mensen het water tot aan de lippen komt. Radicale schuldpreventie – door bijvoorbeeld te experimenteren met een incassovrije wijk – verdient zichzelf terug.

Onze speerpunten:

 • meer zekerheid van inkomen door een rem op flexibilisering;
 • stevige aanpak veiligheid met meer oog voor preventie;
 • ruimere en toegankelijkere Meedoenregeling;
 • cultuureducatie bereikbaar voor elk kind;
 • meer zeggenschap voor inwoners van wijken en buurten;
 • ruimere ondersteuning maatschappelijke organisaties;
 • kinderopvang bij participatietrajecten en vrijwilligerswerk;
 • bestrijd armoede met aandacht voor: werk, maatwerk, rust, jeugd en preventie;
 • investeer 2,3 miljoen in een goede start voor kinderen in armoede;
 • realiseren sociale supermarkt;
 • 6000 nieuwe banen voor mensen die langdurig in de bijstand zitten.