Goed werk

Goed werk is de kern van de Partij van de Arbeid. Wij gaan voor behoud en uitbreiding van banen. Dat gaat verder dan het aantal beschikbare banen. Het gaat ook om duurzame arbeid, goede arbeidsomstandigheden, eerlijke arbeidsvoorwaarden en permanente scholing.

Goed werk

Werk zit in de genen van de Partij van de Arbeid. Voor Tilburg richten wij ons de komende jaren op behoud en uitbreiding van goed werk. We kijken daarbij verder dan het aantal betaalde banen. Het gaat ook om duurzame arbeid, om eerlijke arbeidsomstandigheden en om permanente scholing van medewerkers. Het gaat om sociale bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de stad en haar werknemers. We kijken naar scholen die de werknemers van de toekomst opleiden. Maar we kijken ook naar hen die geen betaalde arbeid kunnen vinden of verrichten. Ook zij horen erbij. Goed werk voor iedereen.

Tilburg is vanwege zijn ligging aantrekkelijk voor bedrijven. PvdA Tilburg wil dit graag versterken door te pleiten voor hoogfrequent spoorvervoer naar andere Brabantse steden. We omarmen de logistieke sector, maar zijn ook kritisch. Bedrijven die zich in Tilburg vestigen vragen we de lokale economie te versterken en ook inwoners uit Tilburg in dienst te nemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk. PvdA Tilburg wil Sociaal ondernemers nadrukkelijker gaan ondersteunen. Bijvoorbeeld door in aanbestedingsvoorwaarden van de gemeente te verwijzen naar de Code Sociale Ondernemingen.

Het creëren en behouden van goed werk in de stad is voor PvdA Tilburg een van de belangrijkste pijlers. We willen dat ook de komende generaties hier werk kunnen vinden en we zijn van mening dat de gemeente hierin een belangrijke bijdrage kan leveren. De gemeente kan partijen met elkaar verbinden, bedrijven faciliteren en een leven lang leren stimuleren. PvdA Tilburg voert beleid gericht op economische groei in de regio. We realiseren ons dat het bedrijfsleven alleen kan investeren in personeel als de bedrijvigheid rendeert.

We moeten voorsorteren op de toekomst. Een groot deel van de producten en diensten waar ondernemers straks hun omzet mee behalen moet nog worden bedacht. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling die Tesla doormaakt. PvdA Tilburg wil innovatieve bedrijven aan de stad verbinden. Het gaat daarbij voor een groot deel om MKB en startups. Die bedrijven moeten hier dan wel geschikte arbeidskrachten vinden. Wij zien hiervoor een bijzondere rol weggelegd voor het onderwijs. Scholen moeten een opleidingsaanbod hebben dat past bij de toekomst. Denk aan ICT-opleidingen en aan vakopleidingen. In Tilburg koesteren we vakmensen.

We kijken uiteraard niet alleen naar de toekomst. Ook behoud van bestaande werkgelegenheid is belangrijk. Natuurlijk verandert de aard van het werk in sneltreinvaart. Ieder jaar komen er weer functies bij en vallen andere af. Inzet is om werknemers mee te laten groeien met die veranderingen. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van werknemers. PvdA Tilburg roept werkgevers en het onderwijs op om een speerpunt te maken van duurzame inzetbaarheid. Denk niet alleen vanuit functieprofielen en diploma’s. Kijk naar mogelijkheden van werknemers (en sollicitanten), pas het takenpakket hierop aan en investeer in bijscholing. In overleg en samenwerking met vakbonden, onderwijs en het bedrijfsleven wil PvdA Tilburg bijvoorbeeld MKB-bedrijven met concrete tools ondersteunen bij het vitaal en up-to-date houden van hun personeelsbestand.

Het onderwijs bieden we passende en multifunctionele huisvesting. PvdA Tilburg heeft vertrouwen in professionals in het onderwijs. We willen investeren in slimme samenwerkingsvormen en innovaties. We denken daarbij bijvoorbeeld aan scholing op maat en scholing in de buurt. We zien een scholingsopgave voor alle leeftijdsgroepen. Een leven lang leren kan wat ons betreft op allerlei manieren worden ingevuld. Ideeën van werknemers, vakbonden en bedrijven zelf zijn daarbij van groot belang.

Natuurlijk zetten wij ons niet alleen in voor mensen die al werk hebben, maar ook voor mensen die op dit moment nog op zoek zijn naar werk. Hiervoor willen we een aantal aanpassingen doen in de huidige werkwijze van de gemeente Tilburg.

 • Ondersteun werkzoekenden met maatwerk. Ken de mensen in de bijstand. Spreek hen gerust aan op de eigen verantwoording om de kansen op een baan te vergroten. Maar blijf alle werkzoekenden (ook de moeilijk bemiddelbare) begeleiden en sluit daarbij aan bij de talenten van de werkzoekende.
 • Re-integratie is voor PvdA Tilburg onverminderd van belang. Lokale partners, zoals de Diamantgroep, hebben kennis en expertise in huis om de inzetbaarheid van werkzoekenden goed te beoordelen. Ze beschikken over een enorm netwerk van werkgevers om zo kandidaten adequaat te kunnen plaatsen.
 • Van de gemeente (zelf ook een werkgever) en bij de aan de gemeente verbonden instellingen verwachten wij een halt toe te roepen aan doorgeslagen flexibilisering. Stop met payroll constructies. Neem flexibele arbeidskrachten zoveel mogelijk in vaste dienst.
 • De gemeente (zelf ook een opdrachtgever) moet duurzaam, sociaal en lokaal gaan aanbesteden.
 • Hoewel wij van mening zijn dat je mensen altijd moet beoordelen op wat ze wel kunnen in plaats van op wat ze niet kunnen, zien wij toch dat niet iedereen mee kan doen aan reguliere betaalde arbeid. Deze mensen verdienen natuurlijk net zo goed een plaats in onze maatschappij. Daarom willen wij dat de gemeente zich inspant om met sport, cultuur en beschut werk deze mensen erbij te laten horen.

Tenslotte wil PvdA Tilburg statushouders en vluchtelingen versneld scholen en aan een baan helpen. Wij zien werk als een zeer geschikte manier om te integreren. De regie over de inburgering ligt wat ons betreft bij de gemeente. Zij kan vanuit haar verbindende functie de vluchtelingen op het juiste moment de juiste weg wijzen en de vluchtelingen ondersteunen bij het bewandelen van zijn pad. We zien het Refugee Team Tilburg als een eerste aanzet.

Onze speerpunten:

 • hoogfrequent Spoorvervoer naar andere Brabantse steden;
 • sociaal ondernemers ondersteunen;
 • inzetten op duurzame inzetbaarheid werknemers;
 • een leven lang leren: scholing op maat en in de buurt;
 • bemiddel alle werkzoekenden met maatwerk naar goed werk;
 • stop doorgeslagen flexibilisering en ga lokaal aanbesteden;
 • ook zij die geen reguliere arbeid kunnen verrichten horen erbij;
 • vluchtelingen en statushouders sneller aan een baan helpen.