Burger gezond & gelukkig? Begrotingsbehandeling 2020

11 november 2019

Op 11 november 2019 vond de Begrotingsbehandeling 2020 plaats in de Tilburgse raad. Yusuf voerde namens PvdA Tilburg het woord. Lees hier zijn spreektekst:

Voordat ik aan onze termijn begin wil de fractie van de PvdA de felicitaties overbrengen aan de ambtelijke organisatie voor hun nominatie als beste overheidsorganisatie. Een mooie prestatie, eentje waar we trots op mogen zijn. Als waardering voor deze prestatie hebben we alle passages rondom de telefonische bereikbaarheid uit mijn spreektekst verwijderd. Bij dezen nogmaals gefeliciteerd!

Voorzitter, vandaag bespreken we hoofdstuk twee van het coalitieakkoord, door ons ook wel de Zwitserleven prospectus genoemd. Het jaar waarin de coalitie haar concrete plannen ontvouwt om Tilburg gezond en gelukkig te maken. Wij hebben tijdens de perspectiefnota aangegeven dat gezond en gelukkig niet mag verworden tot een exclusief voorrecht voor de happy few en hebben daarbij drie speerpunten genoemd. 1) Dat iedereen moet kunnen meeprofiteren van de ruimtelijke verandering die de stad doormaakt en de economische voorspoed. 2) Dat we met elkaar een gouden kans hebben om de stad mooier en aantrekkelijker te maken. En 3) Dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. Indien we maar de juiste keuzes maken met elkaar, keuzes die echt van waarde zijn voor de inwoners. De PvdA stelt in de beoordeling van de begroting en haar keuzes altijd mensen boven stenen, wijken boven het centrum, sociaal beleid boven prestigeprojecten en welzijn boven welvaart. Wij zetten ons in voor iedere Tilburger en laten niemand los. Elke inwoner verdient een eerlijke kans op een goed bestaan.

Ons streven naar een stad waarin iedereen kan meedoen zien we als de grootste stedelijke uitdaging. Werk, onderwijs, zorg en ondersteuning dragen in grote mate bij tot het mee kunnen doen.

Op het vlak van arbeidsmarktbeleid hebben we onze oproep voor meer maatwerk afgelopen periode beantwoord zien worden met het nieuwe beleid.  De PvdA hoopt dat we met deze nota de omslag kunnen maken naar meer maatwerk, persoonlijke begeleiding, duurzame plaatsingen en een cultuur van vertrouwen en talentontwikkeling i.p.v. boetes, kortingen en sancties. Het meest enthousiast werden wij van de passage aangaande het experiment rondom de parallelle economie. We zijn blij dat ons voorstel om de bonus op het vinden van een baan uit te keren naar de werkzoekende is aangenomen en verder wordt uitgewerkt.

Dan naar onderwijs. We zien nog steeds een grote kansenongelijkheid in de stad. Dat je postcode waar je geboren bent wel degelijk je toekomst bepaalt is een harde realiteit. Onlangs hebben we de nieuwe educatieve agenda besproken. Dat steunen we en willen nu meer. Wij gunnen al onze kinderen goed onderwijs en de beste leraren. Wat ons betreft ontvangen toekomstige leerkrachten op scholen waar de kansenongelijkheid het grootst is dan ook gemeentelijke voordelen, zoals bijvoorbeeld voorrang en extra ondersteuning op de woningmarkt. Is het college bereid ons hierin te volgen en welke mogelijkheden ziet zij?

Met betrekking tot zorg en ondersteuning willen we het volgende opmerken. De tekorten op het sociaal domein zet de solidariteit ernstig onder druk. Twee weken geleden, bij de behandeling van de armoedenota hebben we gezien waartoe dat leidt. Onder het mom van het verhogen van de bestaanszekerheid gaan minima huishoudens er vanaf 2021 minimaal 340 euro per jaar op achteruit. Activeren noemt het college dat. Als we de afschaffing van de collectiviteitskorting op het gemeentepakket en, mits je zorg ontvangt, daarbij de invoering van het abonnementstarief WMO daar optellen dan kruipen we richting de 700 euro. Wat vindt het college van al deze stapelingen? Legt u de rekening niet op de verkeerde plek? Met betrekking tot het abonnementstarief WMO zullen wij het tij proberen te keren en een voorstel indienen. Ook hebben we grote zorgen over het aantal opvangplaatsen voor daklozen en zullen we voorstellen om de wachtlijst tot nul terug te brengen.

Een mooie en aantrekkelijke stad is een groene, duurzame, schone en veilige stad. We zetten in om datgeen wat kwetsbaar is te beschermen. Neem het groen in en om de stad. De stikstofdiscussie raakt Tilburg ook. De PvdA zou graag zien dat het college stopt met de ontwikkeling van Wijkevoort. Inbreiding in plaats van uitbreiding. De vestigingen van Decathlon en Bijenkorf hebben laten zien dat het heel goed mogelijk is om te ontwikkelen op bestaande locaties.

Afgelopen periode hebben we ons ook geroerd met een zwartboek fietsen. Het college heeft de aanpak toegezegd en aangeboden aan de PvdA. Wij zijn benieuwd welke maatregelen die we hebben voorgesteld de begroting hebben gehaald? Misschien dat de wethouder dat kan vertellen? Wij konden de aanpassingen niet terugvinden.

Dit jaar wederom met stip op nummer 1. Overlast door zwerfafval en bijplaatsing bij containers. Een doorn in het oog voor de meeste Tilburgers. Daar moet echt iets aan veranderen. De vervuiler moet wat ons betreft zwaarder beboet worden. Wij doen daartoe een voorstel. We hebben als fractie eerder een lichtend voorbeeld Van PET naar Pret aangedragen, maar ook het afschaffen van plastic en wegwerpartikelen bij evenementen. Wij vinden dat het college daar onvoldoende ambitie laat zien.

Een aantrekkelijke stad heeft het openbaar vervoer goed op orde. Helaas is dat in Tilburg niet het geval. Zo wachten we bijvoorbeeld nog steeds op transferia en zijn grote delen van de stad en dorpen slecht bereikbaar met het ov. Terwijl het college droomt over het doortrekken van Wilhelminakanaal om grachten aan te leggen, droomt de fractie van de PvdA over een lightrail verbinding voor Tilburg Noord en de Efteling. Het ontsluiten van een van onze grootste wijken met goed en snel openbaar vervoer draagt bij aan het verbeteren van het leefklimaat. Als het college slim is trekt ze de lijn door naar de Efteling en vermindert zij daarmee 1 miljoen verkeersbewegingen op de MiddenBrabantweg. Is het college bereid de grachten te laten varen voor een betere ontsluiting van Tilburg Noord?

In een aantrekkelijke stad genieten we allemaal van cultuur en sport. Bijvoorbeeld via kunst in de openbare ruimte en de musea in de stad. Onze musea staan goed op de kaart, maar zouden wat ons betreft nog toegankelijker mogen. Bijvoorbeeld door 1 keer per maand gratis toegang te verlenen aan al onze inwoners. We doen daartoe een voorstel. Ook roepen we op om nu eindelijk de knoop door te hakken mbt het verzoek van wielerclub Pijnenburg en IJsclub Tilburg.

 

Tot slot over goed en betaalbaar wonen. Iedere Tilburger verdient een fijne woning. Starters en ouderen in het bijzonder. Een huis betalen wordt steeds moeilijker. De prijzen stijgen harder dan het inkomen, de doorstroming is problematisch en woningbouwcorporaties zijn terughoudend in het doen van investeringen. Op de 28 energiezuinige sociale huurwoningen die in Nieuw-Jeruzalem gepland staan is ruim 500 keer ingetekend. Een grote behoefte. Is het college voornemens om meer energiezuinige sociale huurwoningen te bouwen? Voorts hebben we tijdens de perspectiefnota aangedragen dat we het onwenselijk vinden dat appartementen blind worden opgekocht door beleggers en tegen hoge huren in de particuliere huur belanden. Is het college bereid een zelfbewoningsplicht voor huizenkopers op te leggen zoals een aantal andere steden zoals Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Eindhoven dat uitwerken?

 

Resumerend. Ongezond en ongelukkig zijn, voor heel veel mensen in Tilburg een gegeven, maar zelden een keuze uit vrije wil en nooit een hangmat zoals liberalen ons willen doen geloven. Het Rijk komt met te weinig geld over de brug en wat doet dit college? Dat legt de rekening hiervan op de verkeerde plek. De coalitiepartijen stemden voor het armoedebeleid, voor een korting van honderden euro’s op minima. We houden ons hart vast dat de hefbomen niet verworden tot slagbomen voor het sociale vangnet. Kan dit college bouwen aan de stad zonder enkel te denken in stenen? Kunnen we bouwen aan een stad die niet gegoten is door beton, maar gevormd wordt door de bedoeling dat iedereen er een plek heeft en er toe doet. De PvdA gaat er voor!