Terugblik op een politiek jaar

Door Yusuf Celik op 7 juli 2019

Een jaar duurzaam gedraai

Het cirkeltje is rond. Na een politiek jaar waarin het Tilburgse stadsbestuur nooit duurzaam werd.
Het politieke jaar begon in juli 2018 met PvdA-vragen over de kermis. Wat was er toch aan de hand met LunaLunaLuna en waarom durven we niet met lef te kiezen voor de grootste en duurzaamste kermis van West Europa?
We vrezen dat ook dit jaar onze straten vol plastic rotzooi zullen liggen, als het kermispubliek door de binnenstad trekt.

Bij de begrotingsdebatten laat de PvdA stevig van zich horen. Er zijn 13 moties ingediend, de helft van het totaal.
De fractie had als insteek:’Iedereen gezond en gelukkig’, het beleidsplan van deze coalitie heeft immers ook die titel meegekregen. Het grote verschil: de PvdA kiest voor: allemaal meedoen in een voor iedereen leefbaar en sociaal We staan tegenover een gesloten front van coalitie en de kleine partijen die het blok steunen. We ontmoeten direct een lage gunfactorvoor onze plannen.
Desondanks haalt de motie voor extra gevelgroen in de stad het wel.

Wij eisen milieuvriendelijk vervoer, minder auto’s in de binnenstad, maar helaas wordt fietsen in Tilburg steeds onveiliger.
De PvdA- fractie kondigt een digitaal zwartboek aan, dat in november 2018 aan GroenLinks-wethouder Jacobs wordt aangeboden. Afgelopen voorjaar reageert hij met een stappenplan voor de voornaamste knelpunten, maar de doorkruising per fiets in het centrum blijft problematisch.

Rubbergranulaat, daar wordt niemand gezond en gelukkig van, met name het milieu niet constateert fractieleider Yusuf Celik niet voor het eerst. Hij zet zich schrap in de discussies met het college en de coalitie: het goedje is onveilig, ongezond. Wetenschappelijk onderzoek geeft hem gelijk.

Kosten

Dit college is goed in het niet goed begroten.
Of het nu over de Spoorlaan, het busstation of de fietsenstallingen gaat. Stadskantoor 1 is inmiddels de 100 miljoen gepasseerd met weer een extra overschrijding van 12,5 miljoen.
De PvdA-fractie blijft er op hameren dat dit soort extra uitgaven niet ten koste mag gaan van de uitgaven voor het sociaal domein, maar desondanks gaat daar 12,5 miljoen vanaf.
Kiezen voor mensen in plaats van stenen, kiezen voor de wijken en niet alles in het centrum pompen: het is van belang dat we dit aan de kaak blijven stellen.
Bird box challenge met gemeenschapsgeld: de coalitie horen we telkens. blind ja zeggen tegen nieuwe meerkosten. De coalitie koerst als een stuurloos schip, zegt werk te maken van bewonersparticipatie, maar luistert niet naar bewoners uit Fatima als die terecht ageren tegen hoogbouw in hun achtertuinen. Fractielid Bea Mieris streed tevergeefs voor hen.

Sommige miljoenenuitgaven in de afgelopen 12 maanden zijn werkelijk niet te begrijpen geweest: ruim 30 miljoen voor Mindlabs in de Spoorzone: volgens de PvdA gesubsidieerde koffie voor de hooggeleerden en werknemers van de Persgroep die daar straks goedkope kantoorruimte krijgen. Waarom betalen ze die nieuwbouwruimten niet zelf? .

Chroom

De gehele gemeenteraad en het college gingen afgelopen maanden diep door het stof in het Chroom-6 dossier. Ruim 800 mensen die begin deze eeuw gedwongen te werk werden gesteld door de gemeente. Ze werden ziek van het schuren aan treinwagons.Yusuf Celik had meer dan een dagtaak aan het doorgronden van alle stukken.
Ook hier toonden college en coalitie een schromelijk gebrek om te luisteren naar redelijke eisen en argumenten om alle slachtoffers gelijk te behandelen. Het maakt dat er alleen maar verliezers zijn in dit dossier. Teveel vragen staan nog open, mogelijk gaat de PvdA met andere partijen daarom alsnog een verzoek om een raadsenquete indienen alsde ultieme mogelijkheid alle gegevens in dit drama boven tafel te krijgen en ook de verantwoordelijken te horen die nu niet zijn ondervraagd.

We hebben ons als fractie ook ingezet voor het behoud van ons culturele erfgoed. Bea Mieris wierp zich op als pleitbezorgster van woningen met unieke historische gevels, gevelreclames en zij bedacht een strijdplan om grafmonumenten te behoeden voor verval.
We besteedden een avond aan Tiny Houses, in ons regelmatig terugkerende uitgebreide fractieoverleg, waarvoor we telkens een gast uitnodigen om een verhaal te komen doen of zich voor te stellen aan de fractie. Onlangs nog kwam de nieuwe CDA-wethouder Dols, maar ook wethouder Lahlah en burgemeester Weterings waren gastsprekers.

Via PvdA-lid Tine van de Weijer kregen we het idee om Tilburg met het Draaiend Huis internationaal op de kaart te zetten. Tine verzon het souvenir ‘de draaiend huis-puntenslijper’. City Marketing heeft de opdracht dit idee verder uit te werken.
Dit najaar reikt de PvdA een prijs uit aan de winkelier in de binnenstad die op de leukste manier zijn etalage ‘ont-engelst’ heeft: we haalden met deze ludieke actie de landelijke TV. Binnenstads Management gaat na de zomer nogmaals de ondernemers oproepen aan onze oproep gehoor te geven.

En dan het dierenwelzijn: Yusuf maakte zich boos over de wrede manier waarop konijnen in het Leijpark en in Moerenburg worden gedood in opdracht van de gemeente. Ook die actie was goed voor een paar minuten tv.

Opkomen voor minderheden en gelijkheid van man en vrouw: Piet is van ons allemaal. Waar was roetveegpiet in Tilburg? Tot op heden gaat het gesprek met het st. Nicolaascomité verder.

Prinses Carnaval. Bea Mieris gaat voorop in de strijd in de raad. Tot in de laatste vergadering over het evenementenbeleid zijn deze twee items dor de PvdA aangekaart. Of het effect gaat hebben, zullen we dit najaar zien.

Glossy

De door het college gepresenteerde Perspectiefnota 2020 is in onze ogen de eerste glossy prospectus van de aandelenportefeuille ‘Gezond en Gelukkig’, ofwel het coalitieakkoord.
De daarin gepresenteerde sociale agenda van dit college, of het gebrek aan kennis en inzet op dit terrein blijft de Tilburgse fractie grote zorgen baren.

Direct na de zomer komt ons initiatiefvoorstel om de sollicitatieplicht van 60-plussers in de bijstand te herzien in de raad. Dit college heeft geen flauw benul van de eisen die het stelt aan werkzoekenden. Vijf keer in de week solliciteren? Dat kan niet kloppen, kregen we als antwoord. En nog geen 48 uur later bleek onze informatie de enige juiste. Daar pakken we op door.

Zo ook op het vlak van het arbeidsmarktbeleid. Kantel het perspectief van bedrijven naar werkzoekenden, hebben we voorgesteld. Geef een bonus bij het vinden van een baan om armoedeval te voorkomen. Dat gaat door.

Het sociaal meldpunt moet een eerlijke kans krijgen! Eerst wel, dan niet, dan uitstellen, dan frustreren, vervolgens nog eens uitstellen en vervolgens een andere partij kiezen om het meldpunt uit te voeren. Beschamend hoe er om wordt gegaan met de Sociale Raad Tilburg en hoe onbeschaamd lokale partijbelangen de boventoon voeren.

Ondanks alle verschillen in meningen en levensopvattingen, blijft de PvdA voorstander van het bouwen van bruggen naar elkaar. Dat was dan ook ons commentaar op de onthutsende uitlatingen van D66-wethouder Hendrickx rond de statenverkiezingen in maart richting LST-voorman Hans Smolders. Bouw aan een goede relatie, zeg sorry en maak elkaar niet uit voor rotte vis of racist, was de boodschap van de fractie aan het adres van beiden.

En op 1 juli jl, de laatste raad voor het reces, was het cirkeltje rond met de discussie over het invoeren van her te gebruiken bekers voor evenementen in plaats van plastic. Dat gaat er dus ook dit jaar niet van komen.
Wel wil de wethouder meedenken over de ontwikkeling van het MOB-complexvoor grote festivals om daarmee op termijn het Leijpark te sparen.
Het mager, we lopen met het verbod op plastic bekers achter bij andere steden, constateerde Bea Mieris verwijzend naar bijvoorbeeld Amsterdam.

Maar….

Terugkijken op een politiek seizoen. Het is niet eenvoudig, er gebeurt veel.
En bijna zou je dan vergeten te melden dat tot ons grote verdriet ons ook nog twee goede vrienden ons ontvielen: Driek van Griensven en Jan Karremans.
We koesteren de mooie herinneringen aan hen.

– Yusuf Celik

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik