Thuis in Tilburg! Beleidsnota Inclusie

Door Yusuf Celik op 30 november 2021

Tilburg voor iedereen!

Op 18 november is de beleidsnota inclusie in de gemeenteraad besproken. Hieronder treft u de spreektekst aan welk in de commissiebehandeling is uitgesproken door de PvdA Tilburg.

De beleidsnota inclusie gaat wat de PvdA betreft over de vraag of je in Tilburg jezelf kan zijn en hoe we dit vertalen naar concrete acties.

Word je gezien, gehoord en gewaardeerd om wie je bent? Of moet je telkens jezelf bewijzen, invechten, aanpassen of wegcijferen? Omdat je weet dat anders het huis of de functie waarop je solliciteert niet beschikbaar voor je is? Omdat je dan niet gepest wordt, of dat er nagefloten of gesist wordt. Of dat je voor ‘kut-aap’ uitgemaakt wordt. Om de lieve vrede te bewaren doen heel veel mede Tilburgers dat maar. Waarmee de status quo gehandhaafd blijft. Hoe lang gaat dit nog goed? De PvdA wil graag op vier punten actie en beweging zien.

Voor dat ik naar die vier punten ga wil de PvdA de Tilburgers die mee hebben gedaan met de stadsgesprekken bedanken voor hun input. Heftig om alle ervaringen zo te lezen. Uw roep om actie klinkt luid en duidelijk door in de verslagen.

Dan wil ik het college bedanken voor het beleidsnota en de antwoorden van het college vorige week. We waren vorige week erg verheugd om te vernemen dat de wethouder inzet om middelen vrij te maken voor de expertisefunctie van emancipatiecentrum Feniks en de toezegging dat het college voor het eind van het jaar het idee van een Regenbooghuis verder gaat concretiseren. Het Paleis-Raadshuis staat nog steeds, grijpt u vooral uw kans. Tevens moet ik de wethouder complimenteren met een aantal punten die het college voortvarend oppakt zoals bijvoorbeeld de herdenking op 15 augustus, het idee om voor een toegankelijk en betaalbaar Festival Mundial te gaan, het slavernijmonument dat op het Stekelenburgplein komt en de Regenboogvlaggen die u naar alle onderwijsinstellingen in de stad heeft gestuurd. Als PvdA doen we gelijk de suggestie om de regenboogvlag ook naar sportverenigingen in de stad te sturen. Daar heeft u als sportwethouder vast oren naar? Nu naar de acties en beweging. Dat waren er vier.

  1. Als het gaat om diversiteit heeft de gemeente een belangrijke voorbeeldrol. Hoe kan zij anders geloofwaardig andere organisaties aansporen om met het onderwerp aan de slag te gaan. Vorig jaar hebben we in het raadsdebat over Black Lives Matters uitvoerig met elkaar gesproken over diversiteit en inclusie. Eén van de onderwerpen die ik in de discussie bracht was het glazen plafond in de gemeentelijk organisatie voor medewerkers met een bicultureel achtergrond. Als 30% van onze inwoners een biculturele achtergrond heeft dan is het toch niet uit te leggen dat de ambtelijke organisatie, en met name de top, zo weinig kleur op de wangen heeft. Evenredige vertegenwoordiging zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn? De burgemeester erkende dit in het debat een jaar geleden. In het voorjaar heb ik het glazen plafond nogmaals bij u aangekaart. Vorige week heb ik u concreet de vraag gesteld hoeveel medewerkers bij de gemeente met een biculturele achtergrond meer dan 5000 euro bruto per maand verdienden. Daar kreeg ik geen antwoord op. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Waarom niet?
  2. Zoals ik al eerder zei zijn we blij met het slavernijmonument. We zien uit naar de onthulling. Wat we minstens zo belangrijk vinden en waar we naar uit kijken is het verhaal dat daarbij verteld gaat worden. De geschiedenis van Tilburg kent op tal van plekken in de stad verwijzingen naar het koloniale verleden. Vaak het meest zichtbaar in beelden en straatnamen in de stad. Met betrekking tot het beeld van Petrus Donders aan het Wilhelminapark schuift u een beslissing voor een toelichtende tekstbordje, artistieke contextualisering of verplaatsing vooruit. Ik ben benieuwd hoe dit besluit bij de fracties van GL en D66 is gevallen? Ik heb ze allebei in hun termijn niet over gehoord. Maar ook als het gaat om de discussie rondom straatnaambordjes zoals bijvoorbeeld die van Jan Pieterszoon Coen. Komt het college op dit punt in actie? Wat ons betreft staan we als gemeente pal achter juf Annemiek en haar klas van basisschool Armhoefse Akkers die de straat hebben omgedoopt tot Vriendenstraat’, ‘Vrolijkstraat’ of ‘Fijn voor iedereen-straat’. Dit beleidsstuk wordt zo veel makkelijker als je het met kinderoren bekijkt. Wat juf Annemiek en deze kinderen weten is dat koloniale geschiedenis tot op de dag van vandaag kan doorwerken in het leven van Tilburgers. Als pvda zouden we graag meer weten over de koloniale geschiedenis van de stad. Is het college bereid dat nader te onderzoeken?
  3. Dan over wonen. Punt drie. Iedereen moet fijn en betaalbaar kunnen wonen. Wonen is een grondrecht. Discriminatie op de woningmarkt moeten we ten alle tijden bestrijden. We maken ons als pvda ernstige zorgen over de eisen die aan huurders worden gesteld. We zien in sommige advertenties ‘Dutch Only’ staan. Dat kan wat ons betreft niet, daar moet tegen opgetreden worden. Wat ons betreft worden internationale studenten alleen toegelaten tot de universiteit als er ook een woning of studentenkamer is. Is het college hiermee eens en gaat zij tot actie over?
  4. Tot slot wil ik het hebben over toegankelijkheid. We vinden het nog steeds belachelijk dat we als gemeente voor de komende vier jaar genoegen nemen met een toegankelijkheid van 75% van de gebouwen. Onze motie om meer gebouwen toegankelijk te maken heeft het voor de zomer net niet gehaald. NU zegt u in de beleidsnota ten aanzien van toegankelijkheid dat u ‘de status quo anders wilt maken;’ en u vult aan ‘alles wat we doen is voor iedereen en als je daarvan afwijkt moet je dat goed onderbouwen’. Wat betekenen deze woorden voor mensen met een beperking eigenlijk? De PvdA is erg benieuwd welke beweging u op dit vlak in zet.

Naschrift bij de punten die de PvdA heeft aangedragen:

  1. Ten aanzien van het glazen plafond in de top van de ambtelijke organisatie is de PvdA een informatiebijeenkomst toegezegd. Klik hier voor onze spreektekst
  2. De PvdA heeft het initiatief genomen om een motie op te stellen om breed onderzoek te laten doen naar het koloniale geschiedenis van de stad. Deze motie heeft in de gemeenteraad steun van een overgrote meerderheid gekregen: Motie Onderzoek Tilburgs’ koloniaal verleden en heden
    GL heeft de handschoen heel sportief opgepakt en een motie ingediend. We hebben de motie van harte mede ingediend: Motie Diversiteit in het Tilburgse straatbeeld
  3. Hoewel de wethouder eerst naar het college terug moest om zich te beraden op ons verzoek weten we inmiddels dat het college zich wijs uitspreekt tegen het gebruik van de term: https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/ruimte-voor-elke-student-in-inclusief-tilburg/
  4. Partijen en het college vinden dit punt een herhaling van de eerdere discussie in de gemeenteraad waarbij de PvdA opriep om de ambitie te verhogen: Amendement van 28 juni 2021: Naar een toegankelijke stad
Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (40 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem. Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik