Door Bea Mieris op 6 juni 2015

Tilburg boomT

Tilburg kent een bomennota met als doel het in stand houden van een gezond en gevarieerd bomenbestand in Tilburg. De nota vormt een bindend kader voor ruimtelijke besluitvorming. Het college vergat deze nota echter in te zetten. De PvdA fractie heeft het college in een motie opgeroepen deze bomennota voortaan standaard te betrekken bij ruimtelijke planvorming en dat in de stukken voor de raad als vast onderdeel uiteen te zetten. Het college nam de motie met liefde over.

Motie Bomennota

De Gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 1 juni 2015 voor de bespreking van het agendapunt ’Raadsvoorstel Perspectiefnota 2016’,

Overwegende dat:

Tilburg een bomennota heeft Tilburg boomT.

Met de nota Tilburg boomT ernaar wordt gestreefd een gezond en gevarieerd bomenbestand in Tilburg in stand te houden dat belangrijk is voor ondermeer het straatbeeld, het straatgenot, ecologie, het klimaat en als structurerend element.

De nota Tilburg boomT  geen vrijblijvende formulering van het beleid omtrent bomen is, maar een bindend kader is waarbinnen besluiten die betrekking hebben op de openbare ruimte genomen dienen te worden.

Constaterende dat:

Bij de bespreking van ruimtelijke plannen vaak onduidelijkheid bestaat over welke bomen er in het plangebied staan, wat de status is van die bomen en in welke mate deze bomen beschermd dienen te worden.

Draagt het College op:

Bij ruimtelijke planvorming voortaan standaard de bomennota van Tilburg te betrekken en dat in de stukken voor de raad als vast onderdeel uiteen te zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Bea Mieris

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris