Iedereen het Zwitserleven gevoel!

Door Yusuf Celik op 18 juni 2018

Spreektekst van fractievoorzitter Yusuf Celik naar aanleiding van de presentatie van het Bestuursakkoord van het nieuwe college:

“Dank aan de informateur voor het werk dat verzet is en de presentatie in het Verhalenhuis afgelopen donderdag. Het is een mooi verhaal geworden. Een verhaal waar wij het ‘Zwitserleven gevoel’ bij krijgen. Gezond en gelukkig zijn. Dat willen we toch allemaal? De Partij van de Arbeid wenst dat in ieder geval al onze inwoners toe. Nadrukkelijk ook onze kwetsbare Tilburgers die door armoede, laaggeletterdheid, schulden, langdurige werkloosheid, voortijdig schoolverlaten, beperking of gezondheid aangewezen zijn op een van onze gemeentelijke voorzieningen. Hoe beoordelen we het Bestuursakkoord vanuit de Partij van de Arbeid?

We hebben ons eigen verhaal ernaast gelegd. In ons verkiezingsprogramma zetten we stevig in op solidariteit, bestaanszekerheid, gelijke kansen en duurzaamheid vanuit de gedachte dat Tilburg een stad van ons allemaal is en dat na de grote investeringen in de binnenstad het nu tijd is om te investeren in mensen en wijken. Er zijn onderdelen in het Bestuursakkoord waarin we ons kunnen vinden en onderdelen waarop onze verhaallijnen uit elkaar lopen.

Waar we elkaar treffen is het streven naar een meer inclusieve, duurzame en vitale stad. We zijn blij met het investeringsfonds sociaal domein en de Social Impact Bonds die u in het leven roept. Een innovatief idee om bestaande sociale vraagstukken bij de kop te pakken. Idem dito voor het Investeringsfonds Klimaat en de ambities t.a.v. de energietransitie. Of uw plan om te komen tot een samenhangend ouderenbeleid. Ook op het vlak van veiligheid en circulaire economie zien we dat u prioriteit geeft aan zaken die wij belangrijk vinden. We delen ook de visie dat we als openbaar bestuur zaken samen met de stad oppakken en daarbij dichtbij willen zijn en bij alles wat u doet maatwerk te leveren. U heeft het over de sustainable development goals van de Verenigde Naties als uitgangspunt. We zien ook dat u een topper uit het onderwijs en sociale sector hebt binnengehaald. Kortom, we delen veel waarden en uitgangspunten, maar het gaat ons natuurlijk ook om hoe u het verhaal inkleurt en uit welke onderdelen deze reis bestaat.

Ons financieel vertrekpunt is zeer gunstig. Tilburg is een rijke stad, kent een meerjarig begrotingsoverschot. De reserves zijn goed gevuld. Het geld klotst tegen de plinten van de algemene reserve en lekt naar de reserve grootschalige investeringen. Binnen deze rijke stad bestaan er grote verschillen. Ik hoef enkel te verwijzen naar de Duurzaamheidsbenchmark, de Monitor Sociale Veerkracht of zelfs de beoordeling van de Sustainable Development Goals. Duurzame economische groei, fatsoenlijk werk, maatschappelijke participatie zou volgens deze onderzoeken topprioriteit moeten hebben om zaken als opleidingsniveau, gezinsinkomen en zelfredzaamheid te vergroten. Bij het lezen van uw verhaal missen wij de keuzes om deze zaken aan te pakken. In uw plannen lezen we meer over de binnenstad, citymarketing en een focus op cijfers en financiën. Te weinig lezen we over het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, de Doe Mee banen en armoedebestrijding.

Wij geloven vanuit de PvdA dat problemen en uitgangsposities die over jaren en generaties zijn ontstaan ook onze langjarige inzet en aandacht behoeven. Dat vinden wij ook duurzaam. Het is ons vooralsnog onduidelijk waarom we, met onze huidige financiële uitgangspositie, na twee jaar ons beleid opnieuw gaan beoordelen. Tekorten in de jeugdhulp en WMO moeten we verminderen, maar wat ons betreft niet met het zwaard van Damocles boven het hoofd van het sociaal domein.

Uw mantra om over twee jaar te stoppen met wat niet werkt vormt voor ons de donkere kamer. Evidence based beleid zoals u dat noemt. Klinkt stoer. Wat ons betreft druist dat volledig in tegen ons streven voor meer maatwerk in het sociaal domein en vertrouwen in onze organisatie. Bewijs speelt weliswaar een rol als bron van informatie, maar doet dat naast vele andere bronnen van informatie. Sociaal beleid is meer dan bewezen sociaal beleid. Kwestie van hart en ziel en niet alleen het verstand. Het gaat om de context.

Ten aanzien van Samen en Dichtbij komt u met het idee voor een heldere wijkagenda en de wijkwethouder als aanjager voor het gesprek met de inwoners. Daarmee gaat u wat ons betreft door op de huidige weg. Wijkwethouder is geen nieuw verschijnsel. We hebben al plannen voor focuswijken en aandachtswijken. We hebben wijkraden die prioriteiten bespreken met hun wijkmanagers. We hebben pacten. We hebben manifesten zoals Op naar Nieuw Noord. Papier is geduldig. Het begint met mouwen opstropen en doen. Een energieke aanpak voor een energiek Tilburg. Verlaat uw cockpit van waaruit u richting geeft aan de stad. Niet meer top-down, maar laat het van onderop ontstaan. Bijvoorbeeld in de Staatsliedenbuurt op Korvel. Beoordeel weerstand niet vanuit het negatieve, maar vanuit betrokkenheid en als aanleiding om het om te buigen naar iets positiefs. Investeer ook op dat niveau, ruim op wat vies is en knap hetgeen op wat u in de loop van de jaren uit het oog bent verloren. Hoe wij dat willen organiseren? Afijn, leest u het werk van Maarten Hajer na zou ik zeggen.

De PvdA heeft dit voorliggend verhaal beoordeeld. U kunt er van uitgaan dat wij dit niet hebben gedaan op basis van de kaft of de prelude. We hebben inspiratiesessies bijgewoond en ons oor te luister gelegd. We hebben bekeken vanuit welk vertrekpunt u uw keuzes en uitgangspunten hebt neergepend en hoe u dat vervolgens heeft vertaald naar wat u doet. Ons verhaallijn loopt op drie punten uiteen; de dreigende bezuinigingen in het sociaal domein, instemmen zou betekenen dat we een bezuiniging legitimeren, ten tweede uw ijver om zaken te schrappen die niet bewezen zijn, Tilburg is immers geen laboratorium en ten derde uw gebrek aan daden en ideeën m.b.t. wijkgericht werken. Deze drie zaken wegen voor ons zwaar door in ons oordeel over het Bestuursakkoord. Wij voelen daar onvoldoende comfort bij. Wij gunnen het Zwitserleven gevoel aan al onze inwoners, maar net als de verzekeraar willen we zeker zijn van de juiste koers. We nemen geen genoegen met een mooi verhaal.”

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik