Met ambitie en lef investeren in kansengelijkheid

Door Yusuf Çelik op 28 juni 2021

Spreektekst Yusuf Celik van de Partij van de Arbeid Tilburg uitgesproken tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2022 op 28 juni 2021.

Met ambitie en lef investeren in kansengelijkheid

Het is een bijzonder moment dat we hier vandaag staan met alle fractievoorzitters. In de nieuwe raadszaal van ons prachtige Stadhuis. Oud in een nieuw jasje gestoken. Inniger verbonden met het Paleis-Raadhuis dan voorheen toen we het verlieten. Het gebouw is onmiskenbaar mooier geworden. Net als delen van de stad en met name het centrum.

Toch schuurt dit gebouw. Nieuw versus oud. Transparantie, met de grote raampartijen versus de geslotenheid van de kleine en glas in lood ramen. Technologie versus traditie. Misschien is de staat van de bruid en de bruidegom ook wel metaforisch voor wat er op dit moment aan de hand is in Tilburg. Een groep die jubelend en als winnaars hun intrek nemen in het Stadhuis, die overschrijdingen van bouwkosten niet zien als tekorten en tegenvallers die ze zijn, maar als bijstellingen, aanpassingen en extra investeringen. Als kleine hobbels op weg naar een nieuw perspectief in het land. Waar de focus op kansen pakken ligt en veel te weinig op kansen geven. De andere groep, verbeeld in de bruid, het Paleis-Raadszaal staat er maar treurig bij. Dichterbij, maar verder weg dan ooit. Wat hebben we aan een mooi nieuw gebouw, als we het oude laten versloffen?

Als Partij van de Arbeid identificeren we ons veel meer met het Paleis-Raadhuis. Klein, maar nog altijd stevig geworteld in de geschiedenis van deze stad. Wij zouden als Partij van de Arbeid het ervaren geluk en succes van het Stadhuis willen delen en ervaren met de burgers in de wijken. We hopen dat het college met net zoveel ijver, inzet en geld voor de wijken kiest. We roepen het college en coalitiepartners dan ook met klem op om van kansengelijkheid topprioriteit te maken. Zodat Jan Modaal binnen de Ringbanen nog een woning kan betalen. Of dat je met je pensioen je huur kan betalen en fatsoenlijk kan leven. Dat je als starter of jong gezing überhaupt de kans krijgt om een woning te bemachtigen. Zaken die heel normaal leken, maar die aan het versloffen zijn geraakt en uit het oog dreigen te geraken voor de middenklasse. Een ontwikkeling die in onze ogen ook wordt versterkt door een historische vergissing, namelijk de aanleg van bedrijventerrein Wijkevoort. Een bedrijventerrein waar niemand op zit te wachten, behalve de durfinvesteerders en het grootkapitaal. De ontwikkeling van het bedrijventerrein slaat een stevig gat in de stikstofruimte die we als stad hebben en ook in zouden kunnen zetten voor woningbouw in de stad met behoud van groen daarbuiten.  Als Partij van de Arbeid dienen we dan ook een motie in om betaalbare koopwoningen in de stad te realiseren.

Een prettig, veilig, schoon en goed onderhouden leefomgeving wensen wij al onze inwoners toe. We zien grote verschillen in onderhoudsniveau, groen en zwerfafval tussen centrum en de omliggende wijken. Waarom het niet mogelijk is gebleken om flink te investeren in groen in de wijken door het bijplanten van bomen in de oude stad of om zwerfafval te verminderen is ons een volstrekt raadsel. Geld en kansen genoeg in het klimaatfonds, maar kennelijk niet als dit vanuit de burgers in de wijken wordt aangevraagd. Dan moet het in een ingewikkelde wijkagenda en over vijf schijven. Samen met inwoners was de bedoeling. Helaas hebben we hier enkel mooie woorden gezien, maar weinig daden.

Gelijke kansen stopt wat ons betreft niet op de stoep van het stadhuis. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en zichzelf mag zijn. Vlaggen en symbolen om daar uiting aan te geven vinden wij prachtig, maar nog belangrijker voor de PvdA is dat we als overheid niet enkel beloven, maar ook waarmaken. Bijvoorbeeld als het gaat om het meedoen van mensen met een beperking. Als het gaat om de toegankelijkheid van ons maatschappelijk vastgoed dan zien we dat het college op dit moment genoegen neemt bij het percentage van 75%. Kortom, in een kwart van de gevallen vindt u het acceptabel dat er een drempel blijft bestaan. We hebben als partij hard gevochten om het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking te ratificeren en landelijk wetgeving in te voeren. Het kan en mag niet zo zijn dat we het op dit punt laten versloffen. Wat we ook in VN verband hebben afgesproken is dat huisvesting een mensenrecht is. Niemand slaapt dus op straat in Tilburg, ook dakloze arbeidsmigranten niet.

Wat hebben we aan winst en welvaart als we niet bereid zijn om dat te delen met elkaar. Dat de kloof tussen arm en rijk niet te groot wordt. Dat mensen die pech hebben in hun leven, hun baan verliezen, of de problemen thuis zorgen dat je niet mee kan doen. Dat gezonde voeding en welbevinden steeds onbereikbaarder wordt. Dat je sociale kring kleiner en kleiner wordt. Dat je in feite bent aangewezen op jezelf. En dat dit niet lukt. Als Partij van de Arbeid vinden we het belangrijk om juist op dit soort momenten te zijn voor onze inwoners. Bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van spoedzorg, het verkrijgen van meer ademruimte in de bijstand en het bieden van bescherming voor kinderen die in nood zijn. Voor deze drie zaken hebben we concrete moties opgesteld, welk ook ondersteund worden door vakbond FNV, waarmee we de kansen van de betrokken groepen willen verbeteren.

We zijn erg blij met de uitvoering van onze motie om te komen tot de Makersplus fonds. Een broodnodige impuls voor de makers en cultureel ondernemers in de stad. Toch ook zien we hier een kloof. Namelijk die met andere vergelijkbare steden zoals Tilburg. Het CEBEON onderzoek heeft haarfijn blootgelegd hoe beperkt de investeringen in cultuur zijn geweest. De uitgaven voor cultuur zijn niet meegegroeid met de ontwikkeling van de stad. Als Partij van de zouden we de kloof met andere steden willen inlopen. We zouden het Makersfonds willen voorzien van structurele financiering met meer middelen dan in het cultuurplan afgesproken. Cultuur verbeeldt niet alleen de schoonheid der dingen, maar is voor ons ook een instrument om gelijke kansen te bevorderen.

Tot slot voorzitter. Met ambitie en lef investeren in gelijke kansen vergt het maken van keuzes. Keuzes die u zegt integraal en met onze inwoners te willen maken. De discussie daarover beslecht u al bij voorbaat door sociale zaken, waarop al dubbel wordt bezuinigd, nadrukkelijk niet te ontzien en de mogelijke bezuiniging op de andere steden wel verzacht met 2 miljoen. Als dat de opmaat is voor de begroting dan houden wij ons hart vast. We vinden het verder weinig geloofwaardig dat het college, na drie jaar lang zelf bepaald te hebben hoe het geld werd verdeeld en de burgerinspraak buiten het stadhuis hebt gehouden, u nu diezelfde burger vraagt om vanwege de tekorten mee te besluiten over de moeilijke keuzes. Dat is een vorm van burgerparticipatie waar wij weinig gelukkig van worden. Om de burger nu wel centraal te stellen doen we een voorstel om bij het opstellen van de gebiedsprofielen voor de woonagenda volwaardige inwonersparticipatie toe te passen. We geloven niet dat de gebiedsprofielen gedragen zullen worden door inwoners als alleen uitgegaan wordt van een onderzoek en van gesprekken met professionele stakeholders. Dat is erg top down en ouderwets gedacht.

De Partij van de Arbeid gelooft dat investeren in gelijke kansen van mensen altijd loont. Het is niet te laat. De bruid en bruidegom zijn ondanks alles onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met een verdeeld verleden, verbonden door het heden en hopelijk ook met een gedeelde toekomst. Investeer daarom met ambitie en lef in kansengelijkheid.

 

Bij de behandeling van de Perspectiefnota op donderdag 1 juli heeft de PvdA Tilburg de volgende moties ter behandeling ingestuurd:

 motie waardering en beloning medewerkers JBB HvB

motie vrijlating giften

motie spoedzorg

amendement toegankelijkheid

Motie Arbeidsmigranten Opvang Structureel Perspectiefnota 2022

Motie Gebiedsprofielen met Inwonersparticipatie Perspectiefnota 2022

Motie Makersfonds Meer Geld Perspectiefnota 2022

Motie Meer Betaalbare Koopwoningen voor Starters

Yusuf Çelik

Yusuf Çelik

Mijn naam is Yusuf Celik (40 jaar). Ik ben sinds 2022 wethouder Wonen, Wijken en Integratie in Tilburg voor de PvdA. Hiervoor was ik vanaf 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem. Politiek gaat over mensen. Over zorgen,

Meer over Yusuf Çelik